ครูแต้วเมืองคอน
นาง มนัสชนก มีด้วง จันทิภักดิ์

การวางแผนนอกรอบของการทำงานทีมคุณอำนวยและแกนนำชุมชน


ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน

 วันที่  19  มิถุนายน  2550  เวลา 

.
    ได้นัดพบคุณกิจแกนนำหมู่บ้านตำบลบางจาก  หมู่ที่  2,3,4,6 นอกรอบเพื่อร่วมกันวางแผนในการเดินกิจกรรมเวทีชุมชน  ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน  โดยใช้  KM  เป็นเครื่องมือปีงบประมาณ  2550  ซึ่งทีมคุณอำนวยตำบลที่ร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายดังนี้ พัฒนาชุมชน  เกษตร  กศน.  สาธารณสุข  อบต.โดยขอใช้สถานที่  ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางจากเป็นที่พูดคุยกัน ในวันนี้   คุณกิจแกนนำ้มาครบทั้ง  4  หมู่บ้านค่ะ
    เวลา  13.00  น.  คุณจุรีย์  บันเทิงจิตร  พัฒนาการอำเภอเมือง  ชี้แจงวัตถุประสงค์การนัดพบกันในวันนี้ว่า   มาทำอะไรกันและทำกัน อย่างไร   ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน อย่างสมบูรณ์ และยั่งยืน  โดยใช้  KM  เป็นเครื่องมือปีงบประมาณ  2550  และได้เปิดประเด็นในเบื้องต้นกับแกนนำว่า ทุกครัวเรือนในชุมชน จะต้องสำรวจตัวเอง รู้จักตัวเอง  เมื่อรู้ปัญหาของตัวเอง จึงร่วมกันหาวิธีี ีแก้ปํญหาของตัวเองและชุมชนให้สามารถลดปัญหาจากความยากจน

ได้ในระดับหนึ่ง

    ครูมนัสชนก  ครูอาสาฯตำบลบางจาก  ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิตในวันนี้ได้เพิ่มเติมในเรื่องของการจัดการความรู้ กับตัวเองและชุมชนในทุก ๆเรื่อง ของวิถีชีวิตประจำวันว่า สิ่งทำอยู่ ่่แล้วนั้นจะทำอย่างไรให้ดีกว่าเดิมให้ได้  และยากให้แกนแต่ละหมู่ร่วม กันคิด ร่วมวางแผน การขับเคลื่อนชุมชนของแต่ละหมู่ ให้มีศักยภาพ จากกิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการอยู่แล้ว และคิดกิจกรรมใหม่ที่จำเป็น และสอดคล้องกับแผนชุมชน ที่จะเกิดในโอกาสต่อ เพื่อเสริมสร้างชุมชนในมคุณภาพยิ่งขึ้น
    ให้แกนนำแต่ละหมู่ร่วมกันคิด  ร่วมทำและวางแผนพร้อมทั้งบันทึกลงใน กระดาษที่แจกให้ว่าจะขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการนี้ไปในทิศ  ทางใด  อย่างไร ในเวทีใหญ่ตามแผนที่กำหนดไว้
ผลปรากฎว่า   แกนนำหมู่ที่  2 นำโดยผู้ใหญ่ชัชนนท์  เงินนาค
- การส่งเสริมอาชีพเพื่อ  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่ายและจะนำไปสู่การการออม  
วนของหมู่ที่  3  นำโดยผู้ใหญ่สายัณย์  วรรณทอง
ในภาพรวมว่าพอเดินกิจกรรมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงว่า  สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
1. ให้สมาชิกในชุมชนหมู่ที่  3 ทำบัญชีรับ-จ่ายของครัวเรือนให้ได้ 100%  ภายใน  5  ปี
2. ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างน้อย  5  ชนิดต่อครังเรือน
3. ส่งเสริมให้ภาคเกษตรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
4. จัดให้มีกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ  ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
แกนนำหมู่ที่  4  นำโดยผู้ใหญ่สุเมธ  มีแนวคิดในเรื่องของ  การเพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย ละการออม     การส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีอาชีพ เสริมให้เกิดในชุมชนบ้านบางแครง  หมู่ที่  4 จากวัตถุดิบ ี่มีในท้องถิ่น  เช่น  การแปรรูปสัตว์น้ำ
- การทำกะปิ  กุ้งแห้ง  กุ้งแก้ง  ปลาแห้ง  โดยจัดตั้งให้เป็นกลุ่มที่มั่นคงและย่งยืน
   แกนนำหมู่ที่  6  นำโดย  ผู้ใหญ่ธรรมรงค์  บัวจันทร์ ได้ร่วมกันคิดและบันทึกผลปรากฎออกมา  3  เรื่อง
1. แก้ปัญหาคนว่างงานในชุมชน  โดยวิธีการส่งเริมอาชีพที่สอดคล้องกับชุมชนในละแวกนี้   
2. นวดแผนโบราณ   3. 3.ผู้มีรายได้น้อยยากให้มีการศึกษาสูงขึ้นกา่วเดิมเพื่อจะได้มีเงิน เดือนเพิ่มขึ้น    
    คุณกนต์ธร  พงศืกระพะนธ์ นักวิชาการเกตร  อบต. นักวิชาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากได้สรุปเพิ่มเติม เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงว่า ถ้าทุกคนในชุมชน  มีความพอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน  ก็สามารถทำอยู่ดี  กินดี ได้ไม่ยาก ถ้าทั้ง  4  หมู่บ้านไปฏิบัติจริงตามที่นำเสนอมาก็จะทำให้การขับเคลื่อนชุมชนให้ พัฒนาไปสู่ความมีศักยภาพ
    ส่วนคุณพรพิง  ศิริรักษ์  หมออนามัยบ้านบางใหญ่ยืนยันว่าจะเป็นคุณอำนวยตำบลให้กับชุมชน ตำบลบางจากตลอดไป ถ้าหากขาดทักษะในเรื่องของสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม  ฯลฯ
    ส่วนคุณไกรสร  พิกุลรัตน์  หมออนามัยบ้านบางจากพูดสั้น ๆ แต่มีความหมายและแถบความอบอุ่นให้กับผู้ที่ฟังมากทีเดียว  บอกว่าพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในทุก  ๆ เรื่องที่มีสามารถ
    ปิดการประชุม โดยคุณจุรีย์  บันเทิงจิตร  พัฒนาการอำเภอ  พร้อมกับฝากคุณกิจแกนนำให้ไปขยายผลและหาผู้ร่วมกระบวนการตาม กำหนดการ  ที่แจกให้ตามวัน  เวลา  สถานที่ ตามที่กำหนดไว้

หมายเลขบันทึก: 108236เขียนเมื่อ 3 กรกฎาคม 2007 10:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 19:17 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี