สอนคน หรือ สอนหนังสือ

   จากการที่ได้ดำเนินการทำ ALR (After Learning Review) ก่อนสอนนิสิต วันนี้หลังที่จบการเรียนการสอน หนึ่งวันครึ่ง สองหัวข้อ ผมได้ให้นิสิตเขียน “ให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนที่ สอนวิชาการ แทรกด้วยเรื่องวิชาชีพ ที่เน้นการสอนคนมากกว่าสอนหนังสือ”

  ตัวอย่างที่นิสิตท่านหนึ่ง Feedback 

  อันดับแรก ข้าพเจ้าอยากจะขอขอบพระคุณ อ.อย่างสูง

   “ที่พูดสอดแทรกแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตควบคู่ไปกับการเรียนการสอนไว้อย่างมากมาย”
ตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าเรียนที่ มหา’
ลัย เมื่อถึงเวลาเรียน อ.ก็จะพูดแต่วิชาการ ไม่เคยพูดถึงเรื่องข้อคิดของชีวิตเลย
   ข้าพเจ้าอยากบอกว่า อ.เป็นคนแรก ที่พูดแล้วทำให้ข้าพเจ้าได้คิด
“สิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิต”
“บางทีชีวิตของคนเราก็ไม่ได้ง่านอย่างที่คิดไว้”
“แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะยกอย่างที่คิด”
ตราบใดที่ลมหายใจยังมีความฝัน และ ความฝันที่จะต้องสานต่ออีกมากมาย หลังจากที่เรียนจบ สิ่งนั้นนี่เองที่ทำให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ต่อได้”
           

  ผมได้อ่านข้อมูลประเมิน “เน้นการสอนคน มากกว่าสอนหนังสือ” มีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่อยากจะ “ลปรร” กับเพื่อนคณาจารย์ หรือ บุคลกรที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่อยู่ในแวดวง KMด้วยกัน ถึงเทคนิคที่เราทำอย่างไรที่จะ “เน้นการสอนคนให้เป็นคนในระดับอุดมศึกษา” เราจะให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการที่ อุดมศึกษาสร้างคนดี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ให้รักในวิชาชีพ ตั้งแต่ยังเริ่มเรียนในสถาบัน อย่าให้เกิดกรณี เมือถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว


JJ