ลูกน้องต้องการอะไร

อาจารย์ดร.พสุ เดชะรินทร์ นำองค์ความรู้จากหนังสือเรื่อง “ลูกจ้างผู้กระตือรือร้น (The Enthusiastic Employee)” ของอาจารย์เดวิด ซิโรทา (David Sirota) และคณะมาสรุปไว้ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม 2548

ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟัง อาจารย์ดร.พสุท่านสรุปว่า แรงจูงใจที่ทำให้ลูกน้องมีความกระตือรือร้นที่สำคัญมี 3 ประการได้แก่ ความเสมอภาคยุติธรรม (equity) การบรรลุผลสำเร็จ (archievement) และมิตรภาพในที่ทำงาน (camaraderie)

ถ้าหัวหน้าหรือนายจ้างมีแรงจูงใจ 3 ประการนี้ ลูกน้องหรือลูกจ้างของท่านก็จะมีความกระตือรือร้นในการทำงาน แรงจูงใจทั้ง 3 ประการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้...
 1. ความเสมอภาคยุติธรรม:
  ลูกน้องต้องการความเสมอภาคยุติธรรม โดยเฉพาะต้องการหัวหน้าหรือเจ้านายที่ยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรผลตอบแทน เช่น ค่าจ้าง โบนัส ฯลฯ ภาระงาน และโอกาสที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน สิ่งที่น่าสนใจมากได้แก่ หัวหน้าหรือนายจ้างมักจะคิดว่า เงินทองไม่สำคัญ ความจริงค่าตอบแทน(เงิน)คือปัจจัยหลักที่มีความสำคัญมาก ลูกน้องหรือลูกจ้างที่มีฐานะไม่ดีนักจะมองค่าตอบแทน(เงิน)เป็นของจำเป็น ขณะที่ลูกจ้างหรือลูกน้องที่มีฐานะดีอยู่แล้วจะมองค่าตอบแทน(เงิน)เป็นเสมือนรางวัลแห่งการยอมรับ(จากเบื้องบน) และเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จ สรุปคือ ใครๆ ก็ต้องการเงิน และต้องการการจัดสรรผลตอบแทน(เงิน)อย่างเป็นธรรม ผู้เขียนเชื่อว่า คงไม่มีใครเชื่อหัวหน้าหรือเจ้านายที่เค็มกับค่าตอบแทนดุจผลึกเกลือ แต่ชอบแจกประกาศนียบัตร และแผ่นป้ายเชิดชูเกียรติว่า หัวหน้าหรือเจ้านาย “จริงใจ”
 2. การบรรลุความสำเร็จ:
  ลูกน้องมีแนวโน้มจะมีความภาคภูมิใจ (pride) ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรที่ประสบความสำเร็จทางการเงิน(ไม่ใช่องค์กรที่ใกล้จะล้มละลาย) องค์กรที่มีศีลธรรมและ
  จริยธรรมดี และมีผลิตภัณฑ์ (products) หรือบริการ (service) ดี องค์กรที่มีภารกิจในทางสร้างสรรค์ต่อสังคมจะมีความได้เปรียบ เช่น องค์กรที่ส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา การรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ตรงกันข้ามองค์กรที่เอาเปรียบหรือเป็นพิษต่อสังคมจะมีความเสียเปรียบ เช่น โรงงานที่ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวล หน่วยราชการที่มีหัวหน้าโกงกิน หน่วยงานที่หัวหน้าทำทุกอย่างเพื่อ “คนของข้าฯ” ฯลฯ
 3. มิตรภาพในที่ทำงาน:
  ไม่มีใครอยากทำงานท่ามกลางบรรยากาศของสนามรบ ลูกน้องต้องการมิตรภาพทั้งจากหัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน ผู้เขียนเชื่อว่า หัวหน้าที่ต้องการส่งเสริมมิตรภาพควรมีพื้นฐานจาก “ความเที่ยงธรรม” หัวหน้าที่แสนจะลำเอียงแต่บังคับให้ลูกน้องร่วมงานสังสันทน์ เช่น จัดงานโอ.ดี. (OD / organization development) บังคับให้คนดีไปเล่นเกมส์กับร้องเพลงดุจคนบ้า ถูกวิทยากรหลอกเอาเงิน ฯลฯ ทั้งๆ ที่การพัฒนาองค์กร(โอ.ดี.)จริงๆ หมายถึงการตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม(เที่ยงธรรม) และการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้ในทุกรูปแบบ เพื่อเตรียมตัวให้คนรุ่นใหม่พัฒนาไปเป็นผู้บริหารที่ดีได้ในอนาคต
 4. สรุป: ลูกน้องต้องการอะไร:

  1. ความเสมอภาคยุติธรรม
  2. ความภาคภูมิใจในองค์กร(ที่มีผลการดำเนินงานดี และมีศีลธรรม)
  3. มิตรภาพในที่ทำงาน

  แหล่งข้อมูล:

  • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์. มองมุมใหม่: ทำอย่างไรให้พนักงานกระตือรือร้นในการทำงาน. กรุงเทพธุรกิจ. 27 ธันวาคม 2548. หน้า 12.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘