headeds

การแก้ไขและพัฒนาคุณภาพเด็ก
การแก้ไขและพัฒนาคุณภาพเด็ก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญหาเด็ก2006

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 10765, เขียน: 27 Dec 2005 @ 12:33 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 13:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

IP: xxx.185.130.35
เขียนเมื่อ 

บทความที่น่าสนใจ    

"ปัญหาการค้าโสเภณีเด็กมีความรุนแรงต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน  และแพร่ระบาดไปทั่วโลกมีการศึกษาวิจัยพบว่าเด็กทั่วโลกถูกขายเป็นโสเภณีอย่างเป็นกระบวนการ และมีเส้นทางส่งออกอย่างเป็นระบบ ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในเส้นทางการค้าเด็กด้วย  การนำเด็กผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า  18  ปี  มาขายบริการทางเพศในประเทศไทยกำลังถูกประณามจากทั่วโลก  เพราะในสังคมโลกโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว  ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป๋นความผิดที่ร้ายแรงเป็นการทำร้ายเด็ก หรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ยุคปัจจุบันน่าจะพูดได้ว่าความพยายามแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็กเริ่มมีความจริงจังมากาขึ้นแล้วทั้งนี้เพราะสังคมโลกจับตามองปัญหาดังกล่าวของกประเทศไทย  และนำปัญหาโสเภณีเด็กมาเป็นเงื่อนไขต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศด้วย  นอกจากนี้ปัญหาโสเภณีเด็กยังส่งผลกระทบต่อสังคมไทยโดยตรงนั่นก็คือ  เด็ก ๆ จำนวนหนึ่งในชนบทยากจนจะขาดโอกาสทางการศึกษา และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพาชีวิตที่ดี  รวมทั้งจะเป็นการส่งเสริมการแพร่กระบาดของโรคเอดส์อีกด้วย
                ปัญหาโสเภณีเด็กนับเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไขเป็นปัญหาแรกของสังคมไทยในปัจจุบันนี้ ทั้งนี้เพราะเด็กทุกคนย่อมมีคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์  และย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าเด็กคนนั้นจะมีเชื้อชาติใด  ศาสนาใด  หรือไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ชนบทมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนก็ตามและเด็ก ๆ ทุกคนพึงได้รับประโยชน์สุข  ได้รับความช่วยเหลือได้รับการปกป้องคุ้มครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ด้อยโอกาสควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษจึงเป็นการไม่จุติธรรมที่เด็กยากจนและด้อยโอกาสจากชนบทต้องถูกนำมาขายบริการทางเทศ
                ลดาวัลลิ์    วงศ์ศรีวงศ์  (2538  : 50)  กล่าวได้ว่า  การแก้ปัญหาโสเภณีเด็กในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งจุดอ่อนของจังหวัดพะเยาคือประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ดังนั้นการแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็กในจังหวัดพะเยาให้ได้ผลนั้นต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานทั้ง 4  ด้านคือ  ความไม่รู้  การศึกษาน้อย  ยากจน  และกฎหมายบกพร่อง  ความไม่รู้ไม่เข้าใจต่อปัญหาโสเภณีเด็ก  การตัดสินใจโดยขาดการไตร่ตรองและค่านิยมที่ไม่ถูกต้องแก้ไขได้โดยยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาและการรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดี  ปัญหาความยากจนแก้ไขได้โดยยุทธศาสตร์พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในชนบท  ส่วนปัญหากฎหมายบกพร่องก็แก้ไขได้โดยยุทธศาสตร์แก้ไขมาตรการทางกฎหมาย  การแก้ไขปัญหาทั้ง  4  ด้านดังกล่าวนี้  เป็นการเอาชนะใจคนเพราะปัญหาโดยโสเภณีเด็กปัญหาที่เกิดขึ้นกับคน  และคนเป็นผู้ก่อปัญหาขึ้นเมื่อประชาชนมีคุณภาพาชีวิตที่ดีขึ้น การศึกษาดีขึ้นกฎหมายมีความสมบูรณ์ขึ้น และทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีขึ้นปัญหาโสเภณีเด็กก็ย่อมหมดไป
                จึงสรุปได้ว่าปัญหาโสเภณีเด็กมีจุดเริ่มต้นมาจากความไม่รู้  การศึกษาน้อย  ฐานะยากจน  และกฎหมายที่บกพร่อง  ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจะต้องเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนโดย  เริ่มต้นจากพื้นฐานครอบครัว  การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานและปลูกฝังสิ่งที่ดี  พร้อมกันนี้ควรส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวของตน
                จากการพิจารณาสภาพปัญหาที่กล่าวมา  สื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่จะสามารถนำมาเป็นแนวทางเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนก็คือ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อที่มีมานานก่อนสื่อมวลชนประเภทอื่น ๆ มีบทบาทมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต  กระบวนการผลิตทำได้หลายรูปแบบ  เปิดโอกาสให้เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ จัดพิมพ์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้  อาจใช้เป็นสื่อให้การศึกษาในตนเอง หรือสนับสนุนสื่ออื่น  สามารถดำเนินการผลิตให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย  การนำไปใช้กระทำได้อย่างอิสระไม่จำเป็นต้องใช้ห้องพิเศษ หรือเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างอื่นเข้าช่วยแต่อย่างใด  ผู้อ่านสามารถใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ด้วยตนเองในเวลา  และสถานที่ ๆ ต้องการ  สามารถเรียนรู้และอ่านซ้ำ ๆ กันได้เท่าที่ปรารถนา สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบได้แก่ หนังสือพิมพ์  วารสาร  และนิตยสารเป็นสื่อที่สามารถเสนอข่าวสารต่าง ๆ ได้ดี  รวดเร็ว  ฉับไว  ทันเหตุการณ์แต่ก็เป็นสื่อที่ล้าสมัยเร็ว  และมีอายุการใช้งานในช่วงเวลาสั้น ๆ ส่วนสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจก็เป็นสื่อที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในกิจการใด  กิจการหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น  จึงได้มีการพิจารราสื่อพิมพ์ในลักษณะหนังสือเล่มซึ่งเป็นสื่อที่มีอายุการใช้งานได้ยาวนานที่สุดล้าสมัยช้า  และเป็นแหล่งของความรู้ที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน"

----------