เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (25.3)

โรงพยาบาลศูนย์คอฟฟส์ ฮาร์เบอร์ จะมีส่วนบริการครบถ้วน ทั้งในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู โดยมีขนาดเตียงแค่ 198 เตียง ที่ออสเตรเลียจะไม่เน้นที่จำนวนเตียงแบบบ้านเรา

          หากมองบริการที่จัดในที่ตั้งของโรงพยาบาลคอฟฟส์ ฮาร์เบอร์ ประกอบด้วย 6 ส่วนบริการ มีป้ายขนาดใหญ่และผังอาคารแสดงให้เห็นได้ชัด คือ

  1. Main Entrance & Reception/Cashier

-         Café & Gift shop

-         Education & Training centre ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม

-         Information technology centre ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  2. Clinical & Surgical Care Centre

-         Medical Imaging : X-ray

-         Pathology & Pharmacy พยาธิวิทยาและเภสัชกรรม

-         Critical care unit หน่วยดูแลผู้ป่วยวิกฤต

-         Surgical unit หน่วยศัลยกรรม

-         Operating Theaters ห้องผ่าตัด

-         Day procedures ห้องทำหัตถการแบบไปกลับ

-         Admission จุดรับนอนโรงพยาบาล

   3. Emergency แผนกบริการฉุกเฉิน

   4. Family care centre & Reception

-         Primary Health บริการปฐมภูมิ

-         Maternity unit หน่วยมารดา

-         Birthing unit หน่วยสูติกรรม

-         Special care Nursery แผนกดูแลเด็กพิเศษ

-         Pediatric unit แผนกเด็ก

  5. Medical & Therapeutic care centre

-         Ambulatory care reception แผนกต้อนรับผู้ป่วยนอก

-         Cancer & Renal services บริการโรคมะเร็งและโรคไต

-         Allied health reception แผนกบริการสุขภาพที่ดูแลโดยกลุ่มวิชาชีพอื่น

-         Aged care services บริการผู้สูงอายุ

-         Medical unit & Rehabilitation unit แผนกฟื้นฟูสภาพ

  6. Mental & General Well Being care centre

-         Aboriginal Health แผนกดูแลสุขภาพชนพื้นเมือง

-         Community Health services แผนกบริการสุขภาพชุมชน

-         Dental services บริการทันตกรรม

-         Mental Health service บริการสุขภาพจิต

-         Drug & Alcohol services บริการบำบัดสุราและยาเสพติด

-         Sexual health services บริการอนามัยทางเพศ

          การที่ผมนำมาลงเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นการใช้ศัพท์ในจุดบริการต่างๆที่อาจแตกต่างไปจากเมืองไทยและที่เคยพบเห็นบ้าง ในห้องน้ำสาธารณะของโรงแรมพบถังขยะสำหรับทิ้งเข็มฉีดยาด้วย สำหรับผู้ฉีดยาเสพติดเมื่อใช้แล้วให้มีการทิ้งอุปกรณ์อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของคนทั่วๆไป เนื่องจากยังมีปัญหายาเสพติดที่ต้องแก้ไขอีกมาก

          จะเห็นว่า โรงพยาบาลศูนย์คอฟฟส์ ฮาร์เบอร์ จะมีส่วนบริการครบถ้วน ทั้งในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู โดยมีขนาดเตียงแค่ 198 เตียง ที่ออสเตรเลียจะไม่เน้นที่จำนวนเตียงแบบบ้านเรา ที่โรงพยาบาลยิ่งมีเตียงมากยิ่งถือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จะมีบริการต่างๆมากขึ้น ในขณะที่ของออสเตรเลียเมื่อถามว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดกี่เตียง เขาจะคิดอยู่พักหนึ่งเพราะเขาไม่ได้แบ่งระดับโรงพยาบาลตามขนาดเตียงแบบเลขลงตัวเหมือนของไทยที่เป็น 10-30-60-90-120-160-320-500 เป็นต้น พอถามของเขา เขาต้องนับอยู่พักหนึ่งและจะนับเฉพาะเตียงที่เป็นAcute careเท่านั้น ส่วนของChronic care หรือ Aged care จะไม่นับรวมด้วย เหมือนกับผมถามคุณหมอที่โรงพยาบาลบาราบ้า ว่าเป็นโรงพยาบาลกี่เตียง เขาบอกว่าโรงพยาบาลขนาด 6 เตียง เพราะเป็นAcute care ที่แพทย์รับผิดชอบโดยตรง ส่วนที่เหลือเป็นNursing Home ที่แพทย์จะมาช่วยดูคนไข้ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนเวลาทั้งหมดพยาบาลจะเป็นผู้ดูแลคนไข้เอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)