การเข้าประชุมชี้แจงงบประมาณในปี 2549 ของสถาบันฯ

     ขณะนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำในช่วงครึ่งปีแรกได้เสร็จสิ้นแล้ว  ซึ่งปีนี้เกณฑ์ในการพิจารณาจะแตกต่างจากทุกๆ ปี  ที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการประเมินได้รับการยอมรับมากที่สุด  จึงมีการประเมินหลายๆฝ่ายและหลายๆมิติ  ผมเองรู้สึกพอใจและประทับใจที่เห็นทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มที่  ผมอยากจะเรียนให้ท่านมั่นใจว่าคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงานทุกท่านไม่ได้แยกประเมินเป็นฝ่ายๆ  แต่เราดูภาพทั้งหมดและมีการพิจารณากันโดยละเอียดทุกแง่ทุกมุม  ซึ่งกว่าจะเสร็จสิ้นก็ใช้เวลาเกือบ  5  ชั่วโมง 

     เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา  ผมและฝ่ายแผนงานของสถาบันฯได้ไปชี้แจงงบประมาณปี  2549  ของสถาบันฯ  ต่อที่ประชุมซึ่งมีท่านรองฯ มัณฑนา  เป็นประธาน  ประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือในงบประมาณในปีหน้า  เราของบประมาณในหมวดการดำเนินงานประมาณ  1,200  ล้านบาท  เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมถึงครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น  600,000  คน  และโดยเจตนารมณ์ของ ค.ร.ม.  ที่ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางของกระทรวงฯ  ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลกรดังกล่าว  ดังนั้น  เราจึงจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นโดยคิดจาก  2  เปอร์เซนต์ของงบประมาณหมวดเงินเดือน  เฉลี่ยแล้วจะตกประมาณ  1,600  บาทต่อคน  ซึ่งนับว่าเป็นเงินที่ไม่มากนัก  อย่างไรก็ตามด็คงต้องรอการพิจารณาจากผู้ใหญ่อีกครั้งว่าจะเห็นชอบตามที่สถาบันฯ  ได้เสนอไปหรือไม่ 

     ปีนี้เรามีวันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หลายวันผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งอำนาจพระพุทธคุณของหลวงพ่อวัดไร่ขิง  ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ  คิดสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการ  ท่านที่เดินทางกลับบ้านเพื่อรดน้ำดำหัวตามประเพณีไทย  ก็ขอให้เดินทางไป-กลับโดยสวัสดิภาพ

     สุดท้ายนี้  ผมขอสรุปใจความสำคัญของหนังสือทีท่านนายกฯ  ทักษิณแนะนะให้อ่าน  ชื่อ  The  Power  of  Minds  of  Work  เขียนโดย  Karl  Albrecht    ซึ่งได้พูดถึงความเจริญขององค์กรเป็นการผสมผสานกันระหว่างการศึกษา  ความฉลาดขององค์กร  และการร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง  ความฉลาดขององค์การเป็นสำคัญ  บางครั้งไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ  ผู้บริหารขององค์กรต้องมีวิธีการในการวัดเอาความฉลาด  (IQ)  และความสามารถของบุคลากรมาใช้ทำงานอย่างเต็มที่และเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน  องค์กรแต่ละองค์กรมีชีวิตและจิตใจ  คือมีความคิด  วัฒนธรรม  อารมณ์  จิตใจ  และการกระทำ  ผู้บริหารองค์กรต้องมองถึงปัจจัยเหล่านั้น

     พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)