โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ปลูกป่ามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

1. หลักการและเหตุผล                  

1.1  ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้อยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่  การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้    คงอยู่  และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  สำหรับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยการปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรม  เช่น  เขตอุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่ต้นน้ำลำธาร ฯลฯ  และการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น   เช่น  บริเวณโรงเรียน  วัด  สถานที่ราชการ ฯลฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ  ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  นอกจากนี้  การส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกป่าจะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีใจรักต้นไม้  รักป่าไม้   หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม  อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม                   

1.2  ในปี 2550 เป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา  80  พรรษา  ในวันที่  5  ธันวาคม  2550  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80  พรรษา  ในปี  2550  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3  จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550  ขึ้น จะเป็นการร่วมมือร่วมใจของข้าราชการ  พนักงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3  หน่วยงานราชการต่าง ๆ และราษฎรในท้องถิ่น  ในอันที่จะช่วยกันทำความดีทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมด้วยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  

2.  วัตถุประสงค์                   

2.1  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 โดยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ                  

2.2  เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  พื้นที่ต้นน้ำลำธาร  ฯลฯ  ที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น  เช่น  บริเวณโรงเรียน  วัด  สถานที่ราชการ ฯลฯ                  

2.3  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ราษฎรในท้องถิ่นมีใจรักต้นไม้  รักป่าไม้  หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม

3.   เป้าหมาย     ดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 80 แห่ง มีขนาดตั้งแต่ 8  ไร่ขึ้นไป  จำนวนต้นไม้ที่ปลูกไม่น้อยกว่า  100  ต้นต่อไร่  โดยใช้กล้าไม้ทั้งสิ้น 88,880 ต้น ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  3   จำนวน  8  จังหวัด  ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี  สุพรรณบุรี  นครปฐม  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ์    

4.  วิธีดำเนินการ                   

4.1  มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สำรวจพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรม  เช่น  เขตอุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  พื้นที่ต้นน้ำลำธาร  ฯลฯ  และในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น   เช่น  บริเวณโรงเรียน  วัด  สถานที่ราชการ ฯลฯ    ที่มีความเหมาะสมในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ                     

 4.2  จัดเตรียมพื้นที่ปลูกป่า  จัดหากล้าไม้  จัดเตรียมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ                   

4.3  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผู้นำชุมชน และราษฎรในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมกับข้าราชการ  และพนักงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3  ในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  

5.   ระยะเวลาดำเนินโครงการ    เมษายน  2550  -  สิงหาคม 2550  

6.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่    

7.  งบประมาณ        จัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน  

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ                   

8.1  ข้าราชการ  พนักงาน  ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 หน่วยงานราชการต่าง ๆ  ผู้นำชุมชน  ร่วมทั้งราษฎรในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550                  

8.2   ปลูกฝังจิตสำนึกราษฎรในท้องถิ่นให้มีใจรักต้นไม้   รักป่าไม้  และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม                   

8.3  ฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตชุมชนท้องถิ่นอันจะเป็นการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น  

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

คำสำคัญ (Tags)#เฉลิมพระเกียรติ#ปลูกป่า#ปลูกต้นไม้#ราชบุรี#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3#กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หมายเลขบันทึก: 104466, เขียน: 19 Jun 2007 @ 09:37 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก


ความเห็น (13)

เบิร์ด
IP: xxx.86.146.16
เขียนเมื่อ 
ชอบโครงการนี้มาก กำลังรวบรวมเพื่อนไปปลูกบ้างคะ ไปร้วมได้ไม๊คะเสียค่าใช้จ่ายไม๊ เพราะ บ้านเราโลกร้อนมาก อยากให้ทุกๆคนช่วยกันทำให้มากที่สุด เพราะ มัวแต่กลัว ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาก ปัญกาก็ยังมีอยู่ ก่อนที่จะสาย อยากให้เพื่อนๆ มาช่วยกันนะคะ
สมศักดิ์
IP: xxx.7.190.76
เขียนเมื่อ 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ บริดวณบ้านไทยประจัน หมู่ที่ 5 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2550

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

jessada
IP: xxx.86.222.100
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้หาสถานที่เพื่อจะพาคณะไปปลูกป่าในจังหวัดกาญจนบุรี  เห็นว่ามีพื้นที่แถวๆน้ำตกเอราวัณ แต่ไม่ทราบว่าบริเวณไหน เป็นเขตอุทยาน หรือของการไฟฟ้า รบกวนขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ

จะได้ช่วยกันเพิ่มพืนที่ป่าค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

วาสนา หาญเสมอ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากทราบหนังสือ ทส0913.5/6037

เต็งหนึ่ง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ทำรายงานการฟื้นฟูธรรมชาติก็เลยอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติปี2551ค่ะ

พลอย
IP: xxx.8.97.22
เขียนเมื่อ 

มีเพือน15คนอยากปลูกป่ากันจาไปที่ไหนดีค่ะที่ไม่ไกลมากจากกรุงเทพอ่ะเราะเป็นผู้หญิงหลายคนค่ะ ผู้ชาย1คน กระเทย2คน เมลล์[email protected]

งง
IP: xxx.24.73.84
เขียนเมื่อ 

555555+

บี้
IP: xxx.24.73.84
เขียนเมื่อ 

โครงการนี้มากจะได้ไม่เกิดโกลร้อน

ปิ๋ม
IP: xxx.53.106.164
เขียนเมื่อ 

การปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน

คนที่สวยที่สุดคร้า
IP: xxx.172.36.109
เขียนเมื่อ 

เรื่องนี้ดีนะแต่น่าจะเพิ่มเนี้อหาสาระเข้าไปอีกสักหน่อย จะดีมากๆ

คนสวย
IP: xxx.47.131.199
เขียนเมื่อ 

การปลูกป่าเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

อมร สุดจิตร
IP: xxx.183.235.3
เขียนเมื่อ 

มีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ณ ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง (บ้านทุ่งค้อ สองฝั่งสะพานสาย) อาจจะไกลแต่บรรยากาศชวนฝัน และน่าเที่ยวนะ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.ขอเรียนเชิญ นะ กำลังรณรงค์หาคนร่วมงานจ้า...

สุรินทร์ วรสกุล
IP: xxx.121.192.3
เขียนเมื่อ 

หนูชอบโครงการนีมากเลยค่ะเพราะจะทำให้ประเทศของเรามีแต่ความสวยงามของธรรมชาติและจะทำให้ประเทศของเราไม่แห้งแล้ง