1. หลักการและเหตุผล                  

1.1  ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้อยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่  การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้    คงอยู่  และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  สำหรับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยการปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรม  เช่น  เขตอุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่ต้นน้ำลำธาร ฯลฯ  และการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น   เช่น  บริเวณโรงเรียน  วัด  สถานที่ราชการ ฯลฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ  ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  นอกจากนี้  การส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกป่าจะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีใจรักต้นไม้  รักป่าไม้   หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม  อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม                   

1.2  ในปี 2550 เป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา  80  พรรษา  ในวันที่  5  ธันวาคม  2550  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80  พรรษา  ในปี  2550  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3  จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550  ขึ้น จะเป็นการร่วมมือร่วมใจของข้าราชการ  พนักงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3  หน่วยงานราชการต่าง ๆ และราษฎรในท้องถิ่น  ในอันที่จะช่วยกันทำความดีทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมด้วยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  

2.  วัตถุประสงค์                   

2.1  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 โดยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ                  

2.2  เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  พื้นที่ต้นน้ำลำธาร  ฯลฯ  ที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น  เช่น  บริเวณโรงเรียน  วัด  สถานที่ราชการ ฯลฯ                  

2.3  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ราษฎรในท้องถิ่นมีใจรักต้นไม้  รักป่าไม้  หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม

3.   เป้าหมาย     ดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 80 แห่ง มีขนาดตั้งแต่ 8  ไร่ขึ้นไป  จำนวนต้นไม้ที่ปลูกไม่น้อยกว่า  100  ต้นต่อไร่  โดยใช้กล้าไม้ทั้งสิ้น 88,880 ต้น ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  3   จำนวน  8  จังหวัด  ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี  สุพรรณบุรี  นครปฐม  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ์    

4.  วิธีดำเนินการ                   

4.1  มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สำรวจพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรม  เช่น  เขตอุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  พื้นที่ต้นน้ำลำธาร  ฯลฯ  และในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น   เช่น  บริเวณโรงเรียน  วัด  สถานที่ราชการ ฯลฯ    ที่มีความเหมาะสมในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ                     

 4.2  จัดเตรียมพื้นที่ปลูกป่า  จัดหากล้าไม้  จัดเตรียมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ                   

4.3  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผู้นำชุมชน และราษฎรในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมกับข้าราชการ  และพนักงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3  ในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  

5.   ระยะเวลาดำเนินโครงการ    เมษายน  2550  -  สิงหาคม 2550  

6.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่    

7.  งบประมาณ        จัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน  

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ                   

8.1  ข้าราชการ  พนักงาน  ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 หน่วยงานราชการต่าง ๆ  ผู้นำชุมชน  ร่วมทั้งราษฎรในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550                  

8.2   ปลูกฝังจิตสำนึกราษฎรในท้องถิ่นให้มีใจรักต้นไม้   รักป่าไม้  และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม                   

8.3  ฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตชุมชนท้องถิ่นอันจะเป็นการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น  

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3