การหลอมรวมเทคโนโลยี


Integrated Technologies

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computing Technology)      คอมพิวเตอร์เป็นผลิตผลของการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Devices)  ที่สามารถนำมาใช้งานตามความประสงค์ของผู้ใช้ด้วยคำสั่งที่สร้างขึ้น  หรือเรียกว่า  Program     ผู้ที่สร้าง Program  เรียกว่า Programmer    โดยที่สามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์การสอนต่าง ๆ   ที่ใช้อยู่  เช่น  Slides, Video, Film,  Filmstrips, Audiotapes, และ วัสดุสิ่งพิมพ์ทั้งหลาย   นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสอนได้อีกด้วย ความสามารถของคอมพิวเตอร์ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและโต้ตอบกับผู้เรียนได้ด้วย  เพียงกดลงบน Keyboard  หรือจะใช้ Light Pen  และการสัมผัสบนจอภาพก็ได้  ช่องทางของการมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์นับวันจะเพิ่ม   มากขึ้น    คอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ทางด้านการเรียนการสอน (Computer-Based Instruction)   สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ  ได้แก่ Computer-Assisted Instruction  หรือเป็นที่นิยมเรียกตัวย่อของคำแรกว่า CAI  และคอมพิวเตอร์อีกประเภทหนึ่ง    ได้แก่    Computer - Managed  Instruction      หรือ  CMI      คอมพิวเตอร์        ทั้งสองประเภทแบ่งตามลักษณะของการนำไปใช้ในกิจกรรมของการเรียนการสอนทั้งหมด   โดยที่  CAI   จะเป็น คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่ และ CMI จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่นำไปใช้ในการดำเนินการหรือจัดการกระบวนการของการเรียนและการสอนในโรงเรียน  หรือสถานศึกษาต่าง ๆ   นอกจากนี้แล้วคอมพิวเตอร์ยังเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีการเรียนการสอนในสถานบันการศึกษาอีกด้วย


เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)   การนำความสามารถพิเศษของเทคโนโลยีในรูปของเครื่องมือดังกล่าวมาใช้กับผู้เรียนซึ่งมีธรรมชาติของการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องมีการจัดกระทำข้อมูลให้เป็น "ระบบ"   สามารถที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้   เพราะข้อมูลที่อยู่มากมายและหลายรูปแบบต้องมีการ     "คัดสรร" และ  "จัดขั้นตอน"  ของการนำเสนอให้เหมาะสมและให้บรรลุจุดประสงค์ที่ต้องการข้อมูลอย่างเดียวกันถ้าขาดการวางแผนในการนำเสนอที่ดีแล้วผู้รับอาจเข้าใจความหมายที่แตกต่างกันไป  และ อาจไม่ตรงกับจุด    มุ่งหมายของผู้ต้องการนำเสนอได้ถ้าขาด  "กระบวนการ"  ของการจัดกระทำข้อมูลเพื่อนำเสนอให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี เทคโนโลยีการศึกษาจะทำให้งานบริหารวิชาการของสถานศึกษาทั้งด้านหลักสูตร   การเรียนการสอน การวัด และการประเมินผลดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ


เทคโนโลยีการสื่อสาร (Telecommunication  Technology)   หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคม  เป็น  การพัฒนาระบบการสื่อสารตามสายตั้งแต่เริ่มการใช้โทรเลขพัฒนาเป็นโทรศัพท์จนปัจจุบัน ได้มีการพัฒนา         การสื่อสารส่งผ่านข้อมูลตามสายที่วางขนานไปกับพื้นโลก  ทั้งสายโลหะ  และใยแก้วนำแสง  จนเป็นระบบ     ทางด่วนข้อมูล (Information Super Highway)   นอกจากนี้ยังพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารส่งผ่านข้อมูลในรูปคลื่นวิทยุ  ทั้งบนพื้นโลก  และส่งผ่านดาวเทียม   ที่โคจรอยู่นอกโลกทำให้สามารถเชื่อมโยงเกิดเป็นเครือข่าย         (Networks) ขึ้น  และเทคโนโลยีการสื่อสารนี้เองที่เป็นตัวเชื่อมให้คอมพิวเตอร์กับฐานข้อมูลที่กระจายกันอยู่ทั่วโลก หรือคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ในแต่ละที่ที่ห่างไกลกันสามารถเชื่อมต่อกัน ได้เกิดสภาวการณ์ไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัฒน์   (Globalization)  กับสังคมโลก


เทคโนโลยีฐานข้อมูล (Data- Based Technology)     จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเก็บไว้ในรูปของ Digital Code  พัฒนาควบคู่กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์น้อยถ้าไม่มีข้อมูล หรือโปรแกรมที่สามารถเก็บและเรียกมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ในปริมาณที่มากเพียงพอกับความต้องการ
ความเห็น (1)

สวัสดีอีกครั้งค่ะอาจารย์..วรรธนชัย ๏(。◕‿◕。)๏ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭  

  • ครูอ้อยกำลังศึกษา..(Educational Technology) 

ขอบคุณค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี