กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ QA และ KM (1)

วันพรุ่งนี้ (21 ธันวาคม 2548) ทางคณะสหเวชศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน QA และ KM เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.00 น. ซึ่งเป็นวันสำคัญของคณะสหเวชศาสตร์ที่จะเสริมสร้างความรู้ ความใจด้าน QA ,KM

    วันพรุ่งนี้ (21 ธันวาคม 2548) ทางคณะสหเวชศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน QA และ KM เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ซึ่งเป็นวันสำคัญของคณะสหเวชศาสตร์ที่จะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน QA  ในส่วนที่ 2 ของสมศ. คือ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยน และ วันพรุ่งนี้ท่านคณบดีรับหน้าที่จุดไฟ KM ในคณะสหเวชศาสตร์ให้กับบุคลากรทุกท่าน โดยทำหน้าที่เป็นวิทยากร วันพรุ่งนี้ผมได้หารือกับท่านคณบดีตั้งแต่ตอนเช้า ท่านบอกไม่ต้องจัดแบบเป็นทางการ บรรยากาศแบบสบาย ๆ ท่านอาจารย์วิบูลย์ได้โทรมาหาท่านคณบดีเมื่อตอนเช้าว่าติดภารกิจด่วนไม่สามารถมาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การประกันคุณภาพได้ แต่เมื่ออาจารย์ว่างและสะดวกเมื่อไร จะเชิญอาจารย์มาภายหลัง  ท่านคณบดีได้มอบให้ดร.ศิริลักษณ์ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ) เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การประกันคุณภาพ ในช่วงแรก และหลังจากนั้นท่านคณบดีจะเป็นผู้บรรยายเรื่อง การจัดการความรู้ ให้กับบุคลากรในคณะสหเวชศาสตร์

      ส่วนหนึ่งผมเองหลังจากได้ไปเข้าร่วมเสวนาคนเขียน Blog ที่ทางหน่วยประกันคุณภาพได้เชิญไปเข้าร่วม และได้มีความมุ่งมั่นว่าหลังจากเสวนาคนเขียน Blog แล้วผมจะชักชวนบุคลากรสายบริการในสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ให้สมัคร Blog เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายในชุมชนของสำนักงานเลขานุการให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น วัพรุ่งนี้ผมคงมีส่วนช่วยให้ความฝันและความปรารถนาเป็นจริ แต่ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดและเป็นแบบอย่างให้กับคนในคณะสหเวชศาสตร์ คือ ท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ)

      จากผลการดำเนินกิจกรรม OFFICE KM  4 ครั้ง (คณะสหเวชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ คณะมนุษย์ศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ความจริงคณะวิทยาศาสตร์รอคิวรอบต่อไป) ท่านคณบดีทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย (ขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี) และหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ประสานงานและบันทึกผลจากการดำเนินกิจกรรม OFFICE KM มาให้โดยตลอด เมื่อวานผมเชิญคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ประชุม เรื่อง องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการที่ประชุมต้องการให้เกณฑ์ดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัติเหมือนกันทุกสำนักงานเลขานุการในมหาวิทยาลัย ตอนเช้าวันนี้ผมจึงได้โทรศัพท์ไปหาคุณตูน (ผู้อำนวยการหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา) คุณตูนจึงให้คำแนะนำว่าให้ผมทำหนังสือส่งไปให้ที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและทางหน่วยยินดีจะให้ความอนุเคราะห์เวียนหนังสือฉบับดังกล่าวให้ในทุกสำนักงานเลขานุการของมหาวิทยาลัยนเรศวร นับเป็นความกรุณาอย่างยิ่งจากหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาครับ เพราะมีบางหน่วยงานในสำนักงานเลขานุการ ได้โทรมาหาผมเพื่อขอเกณฑ์การตัดสินในองค์ประกอบที่ 10 วันนี้ผมได้ทำหนังสือส่งไปให้ทางหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว ก็เขียนตำแหน่งเป็นผู้นำชุมชนสำนักงานเลขานุการลงไปด้วย ไม่รู้ถือวิสาสะลงไปเองหรือเปล่า (แต่ทราบผลจากการเสนอชื่อผู้นำชุมชนของสำนักงานเลขานุการจากท่านคณบดีในการทำกิจกรรม OFFCE KM ครั้งสุดท้ายที่คณะศึกษาศาสตร์) ผมเองคงไม่ติดกับตำแหน่งดังกล่าว เพียงแต่ต้องการให้ผลจากการดำเนินกิจกรรม OFFICE KM ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้การประกันคุณภาพของสำนักเลขานุการในมหาวิทยาลัยนเรศวร มีมาตรฐานเดียวกัน และวันนี้ผมกำลังจะเตรียมทำเพิ่มอีก 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 4 วิจัย (เพราะได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์จิตเจริญ)

   วันพรุ่งนี้จะนำกิจกรรมสัมมนา QA และ KM  ของคณะสหเวชศาสตร์พร้อมบรรยากาศในงานมาฝากครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)