โครงเรื่อง "ฝนทั่งให้เป็นเข็ม"

จุดมุ่งหมายเพื่อการสอน

1. ระดมแนวคิด

     1.1 ความหมาย,ตัวอย่าง,ข้อเปรียบเทียบ,คำสอน,ข้อคิด,กระบวนการ

2. เลือกสรรจัดหมวดหมู่ความคิด

     2.1 ความหมาย,คำสอน,ข้อคิด

     2.2 ตัวอย่าง,ข้อเปรียบเทียบ

     2.3 การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3. การจัดลำดับแนวความคิด

     3.1 ความหมายของ "ฝนทั่งให้เป็นเข็ม"

     3.2 ตัวอย่างการกระทำ

     3.3 การปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

4. การขยายแนวคิด

     4.1 ความหมายของ "ฝนทั่งให้เป็นเข็ม"

     4.2 ตัวอย่างการกระทำ

          ลักษณะการกระทำ-----> ตามรูปภาพและสิ่งที่พบในชีวิตประจำวัน

          ผลของการกระทำ------> ผลดีและผลเสีย

     4.3 การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

จีระเดช   พลครุฑ   เลขที่ 9 สบ.รุ่น 6