งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นฯ

     เลขาธิการ สอศ.เป็นประธานฝ่ายสถานที่  งานชุมนุมระหว่างวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๔๘ ถึง ๓ ม.ค. ๔๙ วิทยาลัยการอาชีพบางละมุงรับผิดชอบ งานสุขาภิบาล เริ่มเข้าประจำในค่ายลูกเสือ (หาดยาว

อำเภอสัตหีบ) ตั้แต่วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๔๘ ถึง ๓ ม.ค. ๔๙