อศจ.สงขลากับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

ความประทับใจในการแก้ปัญหาความยากจนของอศจ.สงขลา
จากการได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา (ดร.รุจิรา  แกล้วทะนงค์)  ในการประเมินผลโครงการแก้ปัญหาความยากจนของอศจ.สงขลา ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัด CEO สงขลา โดยการฝึกอาชีพให้กับผู้ที่ลงทะเบียนความยากจน สย.4 และ สย. 6 ตลอดจนประชาชนที่สนใจโดยทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้าอบรมร่วม 7,000 คน ผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในตัววิทยากรและอาชีพที่ฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก และส่วนหนึ่งทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริมซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคณะทำงานเป็นอย่างมาก และที่ภาคภูมิใจอีกอย่างคือจากการประกวดของ สอศ. อศจ.สงขลาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และพวกเราม่งมั่นที่จะทำงานเพื่อแก้ปัญหาความยากจนต่อไปเพื่อให้คนจนหมดไปจากประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อศจ.สงขลาความเห็น (0)