เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (21.3)

การให้ข้อมูลย้อนกลับและPendleton’s Rules

            การเรียนเป็นแพทย์ ไม่ใช่แค่เรียนรู้ ต้องมีทักษะพอที่จะปฏิบัติได้จริงด้วย เมื่อมีการสอนเสร็จแล้วจึงต้องมีการประเมินเพื่อปรับปรุง(Assessment)พร้อมทั้งให้ข้อที่ดีและข้อที่ควรปรับปรุงด้วย

Feedback

                การให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ใช้หลักการ SMART เหมือนกับการกำหนดตัวชี้วัดในการบริหารงาน คือ
•         Specific มีความเฉพาะเจาะจง
•         Measureable สามารถวัดได้จริง
•         Acccurate มีความถูกต้องแม่นยำสูง
•         Realistic มีความเป็นจริง เหมาะกับสภาพความเป็นจริง
•         Given in reason time period ให้ข้อมูลย้อนกลับในเวลาที่เหมาะสม
เหตุผลที่ต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับในการเรียนรู้ คือ
  1. เพิ่มพูนผลของการเรียนรู้อย่างมาก
  2. เป็นสิ่งที่ต้องมีการวางแผนอย่างเหมาะสมทั้งเนื้อหาและเวลาที่จะให้ข้อมูลย้อนกลับ
  3. ควรกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเองก่อน
  4. ควรมีการให้ทั้งข้อดีและข้อด้อย
Pendleton’s Rules
                กฎของเพนเดิลตั้น   เป็นแนวทางสำคัญในการให้ข้อมูลย้อนกลับแต่ไม่ถือเป็นกฎหมายหรือข้อผูกมัดตายตัวเพียงแต่ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี (Not Law or binding but a good start) ทำได้ 4 ขั้นตอน คือ
  1. ให้ผู้เรียนได้พูดในสิ่งที่เขาคิดว่าตนเองทำได้ดี โดยการถามจากผู้สอน
  2. ผู้สอนบอกผู้เรียนถึงข้อดีที่ผู้สอนมองเห็น
  3. ให้ผู้เรียนได้พูดในสิ่งที่เขาคิดว่าตนเองอยากทำให้ดีขึ้นอีกถ้าได้ทำสิ่งนั้นใหม่อีกครั้งโดยการถามจากผู้สอน
  4. ผู้สอนบอกแก่ผู้เรียนในสิ่งที่ผู้สอนคิดว่าผู้เรียนควรทำให้ดีขึ้น พร้อมทั้งร่วมกับผู้เรียนสำรวจหาสิ่งที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นอีก

Direct Observation

                การสังเกตการณ์   มีสิ่งที่ควรคำนึงถึง 5 ประการ คือ
•         Content เนื้อหาการเรียนรู้
•         Process การะบวนการ
•         Positives & Negatives มองทั้งเชิงบวกหรือข้อดีและเชิงลบหรือข้อด้อย
•         SMART ใช้หลักของSMART Principle
•         Avoid a three way consult หลีกเลี่ยงการขอคำปรึกษาสามทาง
External Clinical Teaching Visits
                การพาไปศึกษาทางคลินิกนอกสถานที่ ทำได้โดย
•         by senior clinicians, work place training and assessment ไปฝึกกับรุ่นพี่ในสถานที่ที่เป็นแหล่งฝึกงาน

•         by peers in their senior year การเรียนรู้จากเพื่อนๆร่วมกลุ่มในชั้นปีสูงๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)