เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (21.2)

Principles of Adult Learning

               การสอนแพทย์GPซึ่งเป็นผู้ใหญ่ หรือเปรียบกับการสอนให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมีความรู้ทักษะในการพัฒนาคุณภาพก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันเพราะเป็นAdult learning เหมือนกัน

Principles of Adult Learning   
                หลักการสำคัญในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ จะมีความแตกต่างกับเด็กอยู่ โดยผู้สอนต้อง จัดให้มีสิ่งต่อไปนี้

 1. ต้องทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่ากิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้นั้นมีคุณค่า
 2. ผู้เรียนควรจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ไปนั้น เขาทำได้ดีแค่ไหน ดังนั้นการให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีคุณภาพควรทำทันทีหลังกิจกรรมการเรียนรู้นั้นเสร็จสิ้นลง
 3. กิจกรรมหรือปัญหาที่นำมาเรียนรู้นั้นควรให้ความรู้สึกท้าทายหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าหรือความสำคัญ
 4. การให้เวลากับการเรียนรู้แบบอิสระและการให้เวลาสำหรับการรับฟังข้อมูลย้อนกลับมีความสำคัญ
 5. ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ควรได้รับโอกาสในในการฝึกปฏิบัติหลักการการประเมินตนเองจากกิจกรรมการเรียนที่ได้รับ

Didactic Lectures

                การบรรยายที่มีคุณค่าดีงามนั้น จะต้องพิจารณา

 1. ประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการส่งผ่านความรู้ไปสู่วิชาชีพด้านสุขภาพ
 2. บรรลุเป้าหมายบั้นปลายของแพทยศาสตร์ศึกษาในการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ
 3. การบรรยายอย่างเดียวไม่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
 4. มีข้อจำกัดสำคัญในเรื่องพื้นที่ที่จะใช้ในการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้และการเรียนการสอนทางคลินิก

Effective teaching to change behavior

                การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำได้โดย
•         Self reflection มีการประเมินตนเอง
•         Interaction with peers ปฏิสัมพันธ์ของเพื่อนในกลุ่ม
•         Involvements a variety of learning methods ใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
•         (Brainstorming as an ice breaker) มีการระดมสมองเพื่อให้มีการละลายพฤติกรรม

Sources of Information to base an assessment แหล่งข้อมูลพื้นฐานในการประเมินเพื่อการพัฒนา

 • Personal Observation การสังเกตการณ์
 • Case Discussion การแลกเปลี่ยนทัศนะ(ทัศนวิจารณ์)เกี่ยวกับผู้ป่วย
 • Telephone calls for advice การขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์
 • Impressions of practice partners ความประทับใจจากเพื่อนร่วมงาน
 • Impressions of receptionist or practice nurse ความประทับใจของพนักงานต้อนรับและพยาบาลเวชปฏิบัติ

Orientation

                การปฐมนิเทศ ควรประกอบด้วย

 1. การวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้
 2. ให้ผู้เรียนตอบคำถามหรือค้นหาว่าสิ่งที่ต้องการเรียนรู้คืออะไร
 3. ให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผนว่าจะใช้การเรียนรู้วิธีใดจึงจะได้ตามที่ต้องการ
 4. จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ตามที่ต้องการแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)