เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (21.1)

ทักษะของการเป็นแพทย์พี่เลี้ยงในการฝึกอบรม GP การมีความรู้ในเนื้อหาวิชาและทฤษฎีที่สอนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการแต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญเสมอไป(Knowledgeable in content area & theories of teaching desirable but not always essential
         การเรียนกับศาสตราจารย์จอห์นนั้น พวกเราจะได้เรียนเกี่ยวกับทักษะของการเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เพื่อให้เรามีทักษะของการเป็นแพทย์พี่เลี้ยงในการฝึกอบรม GP (GP Supervisor Skills)
 1. ทักษะในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  การสังเกตและการให้ข้อมูลย้อนกลับ
 2. การสอนทำหัตถการ
 3. การทำงานกลุ่มเล็ก
 4. การพาไปศึกษาทางคลินิกนอกสถานที่
 5. การแสดงบทบาทสมมุติ

                การเรียนการสอนที่ศาสตราจารย์จอห์น จัดให้เรานั้นจะเป็นหัวข้อTeaching skills เพื่อให้เรานำมาประยุกต์ใช้ในการสอนนักศึกษาแพทย์ ซึ่งทุกคนที่ไปจะได้มีส่วนในการสอนด้วย โดยมีเทคนิคต่างๆที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟัง อาจจะหนักไปทางวิชาการหน่อย ดังนี้

Teaching Practical 1 : Adult Learning and Small Group
                เป็นการสอนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และการเรียนกลุ่มเล็ก(ข้อ 1 กับ 3 ของ GP Supervisor skills) โดยผู้สอนต้องเป็นผู้ละลายพฤติกรรมหรือICEBREAKERS โดย
•         Introductions เป็นการแนะนำตัว แนะนำหลักสูตรหรือเค้าโครงเรื่องที่จะเรียน
•         Brainstorming ใช้การระดมสมองเพื่อให้กลุ่มมีส่วนร่วมว่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง
•         Games ใช้เกมส์เพื่อสร้างสัมพันธ์ ทำให้สมาชิกในทีมรู้จักคุ้นเคยกัน
•         Groups Rules การกำหนดกฎกติกาของกลุ่ม
•         Role of Facilitator การใช้คุณอำนวยในการกระตุ้นการเรียนรู้ของกลุ่ม
         ซึ่งทาง ศจ.จอห์นได้ให้เราเล่นเกมส์จับคู่เพื่อแนะนำซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นให้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อถกเถียงระดมสมองเกี่ยวกับการเป็นครูที่ดีกับครูที่ไม่ดี(Good & Ineffective Teachers) ว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วให้นำเสนอหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม เพื่อหาว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เป็นครูที่ดีหรือไม่ดี ซึ่งพวกเราทั้งสองกลุ่มก็นำเสนอคล้ายๆกันและคล้ายๆกับที่ ศจ.จอห์น นำเสนอในการบรรยาย คือ
Good Teachers
   • Fair & Democratic
   • Responsive & Understanding
   • Original & Stimulating
   • Alert & Confident

           โดยเขาสรุปว่าการมีความรู้ในเนื้อหาวิชาและทฤษฎีที่สอนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการแต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญเสมอไป(Knowledgeable in content area & theories of teaching        desirable but not always essential) ซึ่งตรงนี้อาจจะชัดเจนขึ้นว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน แหล่งค้นคว้าความรู้สำหรับนักศึกษามีมากมาย ครูจึงเป็นผู้ชี้นำหรือแนะนำให้เด็กค้นหาความรู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ก็พอ
Ineffective Teachers

   • Autocratic & Aloof
   • Restricted & Dull
   • Harsh & Evasive
   • Erratic & Excitable

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)