บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัณณิตา วงค์คม (ภาคเรียนที่ 1/2562)