วันนี้ทางหลักสูตรรังสีเทคนิคได้สรุปแผนพัฒนานักศึกษา โดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ที่ปรึกษา อนุเคราะห์ถ่ายภาพและคำปรึกษา ตลอดจนแนวทางอันดี เพื่อพัฒนาอนาคตของชาติ

rt kku

ที่ประชุมได้นำหลักพัฒนาตามนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา เช่น PMQA สกอ. โดยพิจารณาเกี่ยวกับ

การนำองค์กร ที่มีหลักการกำกับดูแลที่ดี

ความโปร่งใส ในการดำเนินการ

การตอบสนองความต้องการของนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง

การนำข้อมูลในอดีต มาปรับปรุง พัฒนา กิจกรรม การเรียน การสอน

การเปิดช่องทางติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณพิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

ส่วนจะมีกิจกรรมใดบ้าง ที่เสนอ โปรดติดตามต่อไป