เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชาวประชา

บพิตร

  @ขอน้อมเกล้าบังคมแทบพระบาท
ไทยทั้งชาติร่มเย็นเป็นสุขขี
ด้วยเมตตาแห่งองค์พระภูมี
พระทรงชี้แนวทางสร้างชาติไทย


@เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชน
ความยากจนทรงแนะทางแก้ไข
ทรงศึกษาทดลองมองการณ์ไกล
ประทานให้ทฤษฎีที่ทรงคุณ


@การเกษตร ทฤษฎีใหม่ให้แนวคิด
ชุบชีวิตเกษตรไทยให้อบอุ่น
แบ่งสรรที่นาไร่ให้สมดุล
บริบูรณ์ผลิตผลพ้นลำเค็ญ


@ชลประทานเข้าถึงทุกถิ่นที่
น้ำล้นปรี่จากพระทัยไล่ทุกข์เข็ญ
แบ่งปันทั่วเขตคามตามหลักเกณฑ์
ให้ร่มเย็นทั่วถิ่นแผ่นดินทอง


@มีเหตุการณ์พระทรงชัยให้ที่พึ่ง
ให้เข้าถึงเข้าใจไม่หม่นหมอง
พัฒนาชาติไทยให้เรืองรอง
ดุจพี่น้องร่วมบิดาทั่วฟ้าไทย


"font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Cordia New'">@รัฐบาลน้อมนำพระดำริ
ด้วยปีติพระกรุณาค่ายิ่งใหญ่
จะสร้างชาติสร้างคนให้พ้นภัย
ประชาไทยทุกมวลหมู่อยู่กินดี
"font-size: 14pt; color: black;

font-family: 'Cordia New'"> 


@วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ขอวันทาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศที่
อภิบาลปกปักองค์จักรี
ขอทรงมีพระสราญชั่วกาลเทอญ.

ที่มา :  www.thaipoem.com