พัฒนา Fa & Note ชาวกรมอนามัย (5) ... เชื่อมโยง KM ... PMQA ... 6 Keys Function

การจัดการความรู้ ก็จะเป็นหมวดที่สำคัญของ PMQA อยู่ในหมวด 4 ซึ่งครอบคลุม ทั้งการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

คุณหมอนันทาค่ะ ได้เกริ่นนำในการประชุมครั้งนี้ โดยท่านได้กล่าวไว้ถึงผลจากการประชุมนี้ คือ 

 • เราทำ BAR (Before Action Review) ได้สอบถามลูกค้า คือ ท่านรองฯ โส ถึงความต้องการผลจากการประชุมครั้งนี้
 • ท่านมีความต้องการเยอะมาก ผู้จัดและวิทยากรก็เลยเกิดความกังวลใจว่า เราจะทำตามใจลูกค้าได้ทุกเรื่องไหม และสิ่งที่เราได้รับปากคือ เราพยายามจะทำให้ทุกคนที่มาในวันนี้ เป็น Fa ได้ รู้จักการเป็น Fa ที่ดี กระบวนการทำงานเป็นอย่างไร การเป็น Note taker บางคนอาจจดไม่ได้ดี แต่ต้องรู้หลักการ และประการที่ 3 ซึ่งอาจไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นได้ คือ เรื่องของการเอาขึ้น blog เพราะเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือ และความรู้พื้นฐานทางด้าน IT ด้วย แต่ท่านทุกคนก็ต้องมีข้อผูกพันว่า ถ้ามีเรื่องราวก็ควรจะบันทึกขึ้นบล็อก โดยอาจให้เพื่อนๆ เอาขึ้นบล็อกให้ และท่านก็สามารถยังเปิดบล็อกอ่าน และร่วมแจมได้ด้วย
 • ที่สำคัญที่สุด คือ ต้องรู้ว่า ตอนนี้มีหลายหน่วยงานทำเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ถ้าเราไม่พัฒนาตัวเอง เราก็จะยืนอยู่กับที่ เราก็อาจกลายเป็นเบอร์หลังๆ ก็ได้ ... จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • เรื่องของการจัดการความรู้นี้ กรมอนามัยเป็นหน่วยงานแรกๆ ที่ดำเนินการในเรื่องนี้ เราก้าวไปแล้ว และมีคนอื่น และหน่วยงานอื่นๆ มากมาย ที่ทำในเรื่องนี้ เราก็ต้องก้าวไปพร้อมกัน ทั้งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และระดับประเทศ
 • สิ่งแรกที่ท่านต้องรู้ก็คือ เกณฑ์หลักในการพัฒนาองค์กรของเรา ใน PMQA เราต้องคล่องใน 7 หมวด และหมวดย่อยๆ รู้ตรงนั้น รู้ความหมายคืออะไร และตั้งเป้าฯ ว่า เราก็จะก้าวไปข้างหน้าให้ได้ เป็นที่หนึ่ง เพื่อเราจะทำให้ ปชช. สุขภาพดี และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
 • ในเรื่อง 6 Key funtions ... กรมอนามัยมีเป้าหมาย ต้องการให้ ปชช. มีสุขภาพดี และเน้นทุกกลุ่มวัย
 • การจะเกิดผลตรงนั้น ท่านอธิบดีมองว่า ... บทบาทของกรมอนามัย อย่างน้อยต้องมี 3 ด้านที่สำคัญ คือ หน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค ให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เราต้องตรวจสอบสิทธิพื้นฐานของประชาชนที่ควรได้รับ เป็น Consumer protection หรือจากเหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม เราก็ทำหน้าที่ consumer protection รวมถึงเรื่องการออกเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ clean food good taste หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ที่บริการต้องได้มาตรฐาน
 • เรื่องการป้องกัน เราสนับสนุนผู้บริการให้สามารถให้บริการได้ โดยการสนับสนุนความรู้ หรือสิ่งต่างๆ หนังสือ ก็เป็น provider support
 • และที่จะทำงานทั้งสองอย่างนี้ เราต้องการทรัพยากร งบประมาณ เงิน หรืออื่นๆ และกรมอนามัยไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินโดยตรง แต่ทำหน้าที่สร้างพันธมิตร Funder alliance คือ เป็นพันธมิตรกับผู้มีสตังค์ทั้งหลาย ทั้งในและต่างประเทศ องค์กรต่างๆ ไม่ว่าเอกชน หรือรัฐ เพื่อให้เขาเห็นความสำคัญของงาน สนับสนุน รวมทั้งจากงานวิจัยด้วย
 • การจะทำหน้าที่เหล่านี้ได้ดี ก็ต้องมีข้อมูลเพียงพอ มีองค์ความรู้ และการจัดการที่ดี
 • เพราะฉะนั้น ใน 6 Key function นอกจาก 3 ประการแล้ว ยังมี function ของการจัดการที่ดี ก็ต้องมี Information and Knowledge และภายใต้สิ่งนี้ก็ต้องมีการ surveillance เป็นสิ่งที่เฝ้าระวัง ป้องกัน ใน population at risk หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เราก็ต้องรู้ว่า อะไรจะไปทำการวิจัยให้คนมีความรู้ ก็ทำ Research and Development และภายใต้ management นั้นจะดีได้ ก็ต้องมี Monitoring and evaluation ด้วย
 • การจัดการความรู้ ก็จะเป็นหมวดที่สำคัญของ PMQA อยู่ในหมวด 4 ซึ่งครอบคลุม ทั้งการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 • และภายใต้ 6 หมวด ลักษณะสำคัญองค์กร เราต้องรู้ว่า องค์กรของเราคือใคร มีสภาพแวดล้อมอย่างไร มีความสัมพันธ์กับใคร อะไรคือ ความท้าทายองค์กรของเรา เราก็ต้องจัดการความรู้ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญที่นำไปสู่คุณภาพ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัยความเห็น (0)