บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ 4.2

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“ KM workshop เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2550
ณ ห้อง Main Conference ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษณ์พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดำเนินงาน

เกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละตัวบ่งชี้

         กลุ่ม 1 กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย  ≥ 1%ของงบดำเนินการ 
         กลุ่ม 2 กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม   ≥ 1%ของงบดำเนินการ
         กลุ่ม 3 กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม   ≥ 2%ของงบดำเนินการ
         กลุ่ม 4 กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิต ≥ 1%ของงบดำเนินการ

ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บในตัวบ่งชี้นั้น ๆ

         ค่าใช้จ่ายจริงในการดำเนินงาน

วิธีเก็บข้อมูล และหลักฐานที่สะดวก ถูกต้อง และเชื่อถือได้

         เก็บจำนวนโครงการ เอกสารการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายจริง

ข้อควรระวังที่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดในการตีความ (ถาม-ตอบ)

         1. เงินเดือน ไม่ควรรวมในงบดำเนินงาน  
         2. กระบวนการทางวัฒนธรรม ไม่ควรใช้งบประมาณเป็นตัวชี้วัด

ปัญหากรณีที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ 

         -

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำ

         -

ข้อเสนอแนะเพื่อความเป็นเลิศในแต่ละตัวบ่งชี้

         -

Note Taker :
พัสตราภรณ์   คำโอด
(คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#สมศ.#ภาคเหนือตอนล่าง#eqa#สกอ.#km-workshop#คุณภาพอุดมศึกษา#บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้#eqa-2#มาตรฐาน-4#ตัวบ่งชี้-4.2

หมายเลขบันทึก: 97600, เขียน: 21 May 2007 @ 16:46 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 18:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)