GO beyond

หลังจากประธานที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา(ศจ.สุมน อมรวิวัฒน์)และท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา) ได้มาประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 ได้ให้แนวทางการทำงานของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาไว้หลายประการ   แนวทางหนึ่งก็คือให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ไม่อยากให้สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาทำงานแบบ" ไม้ยมก"    ผมจึงได้นำแนวทางดังกล่าวมาเชิญชวนข้าราชการสถาบันฯ  มาร่วมกันกำหนดปรัชญาการทำงานของเราว่า เราต้อง " Go beyond"  คือ "ต้องก้าวล้ำหน้า"  เราจะไม่ทำสิ่งใดๆที่หน่วยงานพัฒนาทั้งหลายทำอยู่ขณะนี้   แต่เราจะต้อง "  Go beyond"   เช่นขณะนี้หน่วยงานทั้งหลาย  กำลังงมุ่งมั่นทำ Best Practice    เราจะต้อง Go beyond  Best Practice มิเช่นนั้นแล้วสถาบันฯเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องคงอยู่   ถ้าเราทำเหมือนกับหน่วยงานอื่นๆเขาทำ  มีอยู่เรื่องหนึ่งที่สถาบันฯ GO beyond ไปแล้ว คือ Brain Based Learning   ซึ่งรัฐบาลได้จัดตั้งสถาบันฯ NBL (National Institute of Brain Based Learning ) ขึ้นมา เพื่อวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองของผู้เรียน  จากนี้ไปเราจะสร้างเครือข่าย  Thinking School   หรือ Smart School เพื่อจัดสิ่งเร้าให้เด็กพัฒนาสมองในการคิดเพื่อเตรียมตัวการแก้ปัญหาในอนาคต  เพราะเด็กไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป

สันทัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (1)

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.159
เขียนเมื่อ 

อยากทราบวิธีสร้างเครือข่าย Thinking School และมี รร. สมาชิกเป็น รร. ใดบ้าง

วิจารณ์