ปัจจุบัน รับผิดชอบงานด้าน ICT อยู่ที่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับโจทย์ จากผู้บริหารว่า จะใช้ ICT

เพื่อสนับสนุน Roadmap การศึกษานอกโรงเรียนได้อย่างไร หลังจากคิด และพัฒนามาได้ประมาณ 3 เดือน ก็ไดแนวทางมาหลายประการ และได้เริ่มลง

มือทำ
   สิ่งหนึ่งที่ได้ลงมือดำเนินงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คือ Virtual Radio โดยมีแนวคิดว่า เราสามารถที่จะเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ได้อีกช่อง

ทางหนึ่งคือ วิทยุผ่านเครือข่าย Internet ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ดำเนินการอยู่อย่างมากมาย ถ้าเราใช้ความสามารถทาง ICT เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ อีกช่อง

ทางหนึ่ง ก็คงจะเกิดประโยชน์มากขึ้น
   Virtual Radio คือ อะไร และดำเนินการอย่างไร คงต้องพูดกันอีกยาว เอาไว้บันทึกใหม่ในตอนต่อไป