การปฏิบัติงานโดยหลักธรรมาภิบาลของสำนักงาน ก.ค.ศ.

การปฏิบัติงานโดยหลักธรรมาภิบาลของสำนักงาน ก.ค.ศ.


          สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐที่นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
           มีการปฏิบัติงานที่เน้นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขัอบังคับในการบริหารงานที่เคร่งครัดและชัดเจน เพราะเป็นหน่วยงานที่ต้องนำกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่มีทั้งคุณและโทษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิเช่น การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การให้มีและการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู เป็นต้น ซึ่งในทางปฏิบัติ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินเป็นลักษณะของโครงการอบรมเพื่อเผยแพร่และเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวน สอบสวน และดำเนินการทางวินัย


2. หลักคุณธรรม (Morality)
         มีการดำเนินการในการยึดมั่นในความถูกต้อง ความดีงาม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย โดยดำเนินการในรูปของสร้างเครื่องมือ กติกาในการประเมินงานต่าง ๆ ที่ชัดเจน ตลอดจนได้จัดห้องศูนย์การเรียนรู้ในสำนักงาน ก.ค.ศ.และจัดเตรียมความรู้ทั้งในเรื่องต่าง ๆ ตามความสนใจ 

         
3. หลักความโปร่งใส (Accountability)
         มีการดำเนินการด้านความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  ประชาสัมพันธ์งานของสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยการจัดทำเป็นวารสารสำนักงาน ก.ค.ศ. แจกจ่ายให้กับเพื่อนครูโดยผ่านทางสถานศึกษา จัดประชุมชี้แจงและทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
          สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ การตั้งคณะทำงานเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่าง ๆ เช่น คณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ตลอดจนมีการเปิดกล่องแสดงความคิดในการพัฒนาองค์การ  ตลอดจน การสร้างความร่วมมือการทำงานในองค์การ

5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility )
         ได้ดำเนินการสร้างความรับผิดชอบในหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ โดยดำเนินจัดทำโครงการสัมมนาพัฒนาทีมงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนเองและสำนักงาน ก.ค.ศ. อีกทั้งเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแนวทางการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและเจ้าหน้าที่

6. หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)
         มีการดำเนินการคุ้มค่าโดยการเน้นการประหยัดทรัพยากรของสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แก่ การใช้ระบบบริหารงานแบบไร้กระดาษเข้ามาใช้ในการบริหารงานในบางเรื่อง เช่น หนังสือเวียน เป็นต้น  การรณรงค์ให้นำกระดาษที่ใช้หน้าเดียวมาใช้อีกด้านเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า  การปิดไฟฟ้าในเวลา 12.00-13.00 น. การเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา โดยเปิดตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00  น. และเวลา 13.00 - 16.00  น.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

คำสำคัญ (Tags)#ธรรมาภิบาล

หมายเลขบันทึก: 96112, เขียน: 14 May 2007 @ 12:01 (), แก้ไข: 26 Mar 2012 @ 14:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

          แวะมาเยี่ยมเป็นกำลังใจ  พยายามต่อไปนะครับ  เพื่อพลังแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          Link รวมบล็อกเรื่องธรรมาภิบาลของกลุ่มงานใน สป. นอกเหนือจากที่สถาบันฯ สร้างให้ครับ

http://gotoknow.org/blog/rattaket/112527

เขียนเมื่อ 

ผมได้สร้าง แพลนเน็ต เพื่อรวบรวมบันทึกธรรมาภิบาลของทุกสำนัก/กลุ่มงาน มาไว้ในที่เดียวกัน  เมื่อเปิดเข้าไป จะเห็นทุกบันทึกรวมอยู่ด้วยกัน สามารถเลือกอ่านและแสดงความคิดเห็นได้เลย  โดยบันทึกล่าสุดไม่ว่าจะเป็นของสำนัก/กลุ่มงานใดก็ตาม  จะอยู่ด้านบนสุด และใล่ลงไปด้านล่าง ตามวัน/เวลา (ฉนั้น ต้องการให้ปรากฎบันทึกของท่านอยู่ด้านบนเสมอ ต้องขยันบันทึกครับ)

เข้าไปดูได้ตาม Link นี้เลยนะครับ

http://gotoknow.org/planet/rattaket2