การประเมินขั้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายลูกเสือวูดแบดจ์ 2 ท่อน    กิจกรรมลูกเสือ มีทั้งหมด 4 ประเภท คือ สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ การมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะได้เครื่องหมายวูดแบดจ์ จะต้องดำเนินการ 5 ขั้นตอน คือ
    1. ขั้นความรู้ทั่วไป
    2. ขั้นความรู้ชั้นต้น
    3. ขั้นปฏิบัติงาน
    4. ขั้นความรู้ชั้นสูง
    5. ขั้นประเมินผล

หลังจากการอบรมขั้นที่ 4 (A.T.C.) แล้ว ไปเตรียมงานที่กองลูกเสือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน และไม่เกิน 2 ปี แล้วส่งเรื่องขอรับการประเมินขั้นที่ 5 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลพบุรี สำนักงานฯ จะตั้งผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินที่กองลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ขอ เสร็จแล้วจะแจ้งไปยังเขตตรวจราชการที่ 3 เพื่อส่งให้สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานลูกเสือฯ จะส่งไปยังฝ่ายฝึกอบรม เมื่อคณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรมของคณะบริหารลูกเสือแห่งชาติประชุมพิจารณาอนุมัติ ก็จะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทราบ เพื่อมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนได้