ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานของธาตุพนมได้กำหนด แบบประเมินเท้า ไว้ใช้กับผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วครับ มี น.พ.ประกาศิต จิรัปปภา ศัลยแพทย์ของเราเป็นผู้ให้แนวคิดหลัก โดยใช้แบบประเมินที่มีคุณค่ายิ่งจากคลินิกสุขภาพเท้าของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ มาดัดแปลง ให้เหมาะกับสภาพการของโรงพยาบาล ที่กำหนดว่าในปีแรกที่ทำ จะตรวจประเมินเท้าในผู้ป่วยเบาหวานทุกคนครับ (รายชื่อในคลินิกของอำเภอธาตุพนมประมาณ 1,800 ราย)   โดยใช้พยาบาลและนักกายภาพบำบัดร่วมประเมิน ซึ่งข้อจำกัดที่สำคัญคือ ทุกคนยังไม่มีทักษะด้านนี้ จึงต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ เรียนผู้อ่านให้ข้อเสนอแนะได้นะครับ 
      

      1.สอบถามจาก ประวัติการเคยมีแผล ประวัติการเคยถูกตัดขา และประวัติการสูบบุหรี

      2.ตรวจเท้า ถ้าพบแผลให้วาดรูปตำแหน่งของแผลไว้ พร้อมระบุขนาด

      3.คลำชีพจรที่เท้า ถ้ายังตัดสินใจได้ให้ระบุว่าไปเลยว่า คลำได้ คลำไม่ได้ (หลังจากฝึกปฏิบัติ พบว่าทีมยังไม่มั่นใจในทักษะนี้)

      4.ดูเล็บ ดูตาปลา

      5. ตรวจด้วย monofilament (อย่างน้อย 4 จุด)

       6.สรุปความเสี่ยงที่ได้ พร้อมนัด

       7.ให้ความรู้เรื่องการดูแลเท้า ด้วยบัญญัติ 10 ประการ

การดำเนินการที่กำหนดไว้ หลัง Identification Risk     

        1. Low risk = No sensory neuropathy   กำหนดนัดตรวจทุก 1 ปี  พร้อมแนะนำการดูแล เลือดรองเท้าที่เหมาะสม

         2.Moderate risk  = Sensory neuropathy only    กำหนดนัดติดตามทุก 6 เดือน  พร้อมแนะนำการดูแล เลือดรองเท้าที่เหมาะสม

          3.High risk   = Sensory neuropathy plus peripheral vascular disease and/or foot deformities     กำหนดนัดติดตามทุก 3 เดือน  โดยลงทะเบียบไว้เพื่อนัดติดตาม และส่งนักกยภาพประเมิน และจัดหารองเท้าที่เหมาะสม (ประเมินแรงกดเท้าด้วย Podoscpe)

           4.Very high risk   = Previous foot ulcer/ Amputation  กำหนดการติดตามภายใน 1 เดือน ลงทะเบียนผู้ป่วยไว้เพื่อติดตามผล และส่งพบแพทย์เพื่อทำการรักษาแผล

 

ภก.เอนก  ทนงหาญ ผู้เล่าเรื่อง

   

 ทดลองใช้งานโดยนักกายภาพ

 คุณพเยาว์ ปิยะไพร

podoscope ราคา 2,000 บาท

ที่ตัดโดยร้านกระจก