คุณลักษณะมหาบัณฑิต

คุณลักษณะ

คุณลักษณะมหาบัณฑิต

สาขาบริหารการศึกษา  

1. มีความรู้ความสามารถในการบริหารการศึกษา    มีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  สามารถประยุกต์ทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้

2.  มีภาวะผู้นำ   มีคุณธรรม   จริยธรรม   มีความสามารถในการเรียนรู้   สามารถทำวิจัย   สามารถพัฒนาตนเอง

3. มีวิสัยทัศน์ชัดเจน   ทันสมัย   สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแลงได้อย่างเหมาะสม

4. มีเจตคติที่ดีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้คู่คุณธรรม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูปัทมาความเห็น (1)

ณัฐ
IP: xxx.170.174.169
เขียนเมื่อ 
แวะเข้ามาอ่านครับ พอดีว่างๆครับ