อยากให้เจริญก้าวหน้าในชีวิต  ต้องหันมาสนใจในการประพฤติธรรม

 

                                                             วิทยา  ชัยคินี