มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2 "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง" (ต่อ)

มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ
มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2  “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง“  มีกิจกรรมจัดการความรู้ จากการปฏิบัติ  แบ่งเป็น 3  ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องประชุมย่อย  ซึ่งประกอบไปด้วยห้องภาคประชาคม ห้องภาคราชการ ห้องภาคเอกชน  และห้องเรียนKM(กระบวนการจัดการความรู้ในโรงเรียน)  ซึ่งในการเข้าร่วมครั้งนี้ ได้เข้าร่วมในห้องภาคเอกชน
ส่วนที่ 2  คลีนิกให้คำปรึกษา เป็นการให้คำปรึกษา ข้อมูล เทคนิค กับผู้เข้าร่วมงานที่สนใจ  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3  คลีนิก  คือ  คลีนิก KM Thesis (ให้คำปรึกษาเรื่องการทำวิทยานิพนธ์)  คลีนิก Weblog
(ให้คำปรึกษา แนะนำ เทคนิคและวิธีการใช้ Blog) คลีนิก Faci Service (ให้คำแนะนำสำหรับบุคคลที่เป็น “คุณอำนวย”)   ซึ่งในครั้งนี้ได้เข้าร่วมในคลีนิก Weblog
ส่วนที่ 3  KM Tour   บูธแสดงนักจัดการความรู้ “ตัวจริง เสียงจริง ปฏิบัติจริง” ที่ให้ความรู้ กว่า  30 บูธ ทั้งในส่วนของภาคประชาสังคม ได้แก่ โรงเรียนชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี เครือข่ายเกษตรปลอดสาร จัดหวัดพิจิตร ชุมชนไม่เรียง  หน่วยราชการ ได้แก่ กรมอนามัย กรมส่งเสริมการเกษตร โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบ้านตาก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ภาคการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนเพลินพัฒนา  และภาคเอกชน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โดยในแต่ละส่วนของกิจกรรม มีรายละเอียด  ดังนี้  (บันทึกครั้งต่อไป)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน :: KM Share&Learn ::ความเห็น (0)