ดูได้จาก เว็บไซต์ สคส. ที่ http://www.kmi.or.th/annual2005/book%20KMI01.pdf โดยอยู่ใน ๔ ไฟล์ เนื่องจากมีความหนามาก    นอกจาก ไฟล์ นี้แล้วโปรดดูอีก ๓ ไฟล์ ด้วย

วิจารณ์ พานิช

๘ ธ. ค. ๔๘