ครูที่สนใจ KM อ่านเรื่องนีได้จากเว็บไซต์ ของ สคส. ที่ http://www.kmi.or.th/KMRoom/storytelling_KM_1Dec2005.pdf 

วิจารณ์ พานิช

๗ ธค. ๔๘