ท่านใดที่มีความรู้  แนวคิด  หลักวิชาการ   ทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติ  หรือแม้แต่ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการจัดการสวัสดิการชุมชน    สามารถนำมาแสดงความคิดเห็น   แลกเปลี่ยนแนวคิดได้น่ะค่ะ