ระดมข้อมูล

ข้อมูลการค้ามนุษย์
ท่านใดมีข้อมูล หรือความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือมีเอกสารการคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์โปรดนำมาแสดงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยครับ ผมกำลังศึกษาอยู่ ถ้าผมมีข้อมูลดี ๆ จะนำเสนอครับต่อไปครับผม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ความเห็น (5)

attapong
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

อาบอบนวด

นายกำชัย กลับชับ
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 
แสวง ทัตติวงษ์
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 
ดีครับ เปิดเผยความจริงแล้วอาจช่วยสังคมได้บ้าง
promma
IP: xxx.121.150.133
เขียนเมื่อ 

หากมีข้อมูลดีๆจะส่งมาให้พี่กิตติครับ

พรมมา

รังสิมันตุ์ สุวรรณจ่าง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
แผนงาน                การพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาของเยาวชน
โครงการ                ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการ/ผู้จัดการ หอพักนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
ลักษณะของโครงการ  เป็นโครงการใหม่
หลักการและเหตุผล
                จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การศึกษา ทำให้มีประชากรเคลื่อนย้ายเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อหางานทำและเข้ามาศึกษาในสถาบันต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ทำให้เกิดกิจการบ้านเช่า หอพัก ห้องแบ่งให้เช่า อาร์พาทเม้นท์ จำนวนมาก จากข้อมูลของสำนักงานปกครอง จังหวัดภูเก็ต พบว่ามีจำนวนที่ขึ้นทะเบียนให้เช่าเพื่อพักอาศัย  เพียง 47  เท่านั้น แต่ข้อมูลสภาพเป็นจริงจากการสำรวจเมื่อปี พ.ศ.2546 มีจำนวนถึง 147 แห่งที่มีได้ขึ้นทะเบียน ปัจจุบันจากการสำรวจอย่างไม่เป็นทางการมีหอพัก บ้านพักให้เช่าเฉพาะในอำเภอเมืองถึงสามร้อยกว่าแห่ง จากการศึกษาในพื้นที่เรื่องปัญหาเด็กและเยาวชนในโรงเรียน และสถาบันระดับอุดมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต มีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ มีอะไรบ้างและมีสาเหตุจากอะไร จากประชาชนและผู้ปกครอง ครูอาจารย์ในจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีออกแบบสอบถามแบบปลายเปิด และสัมภาษณ์ระดับลึก เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 พบว่าปัญหาหรือคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ที่เกดขึ้นจากนักเรียนและนักศึกษา ได้แก่ ปัญหาการเล่นการพนัน การหนีเรียน ติดยาเสพติด การขายบริการ เที่ยวกลางคืน ก่อเหตุทะเลาะวิวาท และปัญหาการมั่วสุมและการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนและนักศึกษาตามห้องพักหรือบ้านเช่าต่างๆ
จากปัญหาที่ได้จากการศึกษา คณะนักศึกษาปริญญาโทสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา จึงมีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาการมั่วสุมและการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนและนักศึกษา ที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ตามหอพักของเอกชนและบ้านเช่าที่เปิดให้บริการทั้งที่ถูกต้องและผิดระเบียบ ที่มีอยู่จำนวนมากในจังหวัดภูเก็ต ที่ไม่มีการควบคุมทำให้เกิด  ปัญหาการมั่วสุมและการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาการแพร่ของโรคเอดส์ในปัจจุบัน
 วัตถุประสงค์
1.       เพื่อระดมความคิดเห็นจากเจ้าของสถานประกอบการหอพักและบ้านเช่า อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ถึงแนวทางการป้องกันการมั่วสุมของนักเรียนนักศึกษา
2.       เพื่อแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาที่อาศัยตามห้องพักต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต
เป้าหมายของโครงการ
1.       ผู้ประกอบการ/ผู้จัดการ หอพักหรือบ้านเช่า ที่เปิดให้เช่าแก่นักเรียนและนักศึกษา
2.       ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่พักในหอพัก
3.       ตัวแทนอาจารย์
สถานที่ดำเนินงาน
                หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ระยะเวลาดำเนินงาน
                 วันที่     22     มกราคม   2549
วิธีดำเนินงาน
1.       ออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ ผู้ปกครอง อาจารย์ ประชาชนทั่วไป ในจังหวัดภูเก็ต  (  พฤศจิกายน  พ.ศ.2548  )
2.       วิเคราะห์ผลแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์    (  ธันวาคม   พ.ศ.2548 )
3.       เขียนโครงการเสนอของบประมาณ                   (  ธันวาคม   พ.ศ.2548 )
4.       เชิญวิทยากรผู้เกี่ยวข้อง                                              (  ธันวาคม   พ.ศ.2548 )                     
5.       เชิญตัวแทนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม          (  ธันวาคม   พ.ศ.2548 )
เนื้อหาสาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ           
                ปัญหาการมั่วสุมและการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนและนักศึกษา แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ในหอพัก บ้านเช่าต่างๆ ที่นักเรียน นักศึกษาอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
งบประมาณ
                งบประมาณในการดำเนินงานจากจังหวัดภูเก็ต                            จำนวน      23,500.-      บาท
                ค่าอาหารว่าง   จำนวน     50 x  50                                    รวม                  2,500.-    บาท
                ค่าอาหารเที่ยง  จำนวน    50 X 200                                  รวม              10,000.-       บาท
                ค่าอุปกรณ์และวัสดุ                                                                                                5,500.-      บาท
                ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                                                                           5,500.-       บาท
                หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1.       นักศึกษาปริญญาโท   สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
การติดตามและประเมินผล
1.       จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ของตัวแทนในแต่ละกลุ่ม             
2.       แนวทางที่ได้รับจากการประชุม
               
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.       ได้รับความคิดเห็นจากเจ้าของสถานประกอบการหอพักและบ้านเช่า อาจารย์ นักเรียน
นักศึกษา ถึงแนวทางการป้องกันการมั่วสุมของนักเรียนนักศึกษา
                2.    นำแนวทางที่ได้เสนอต่อองค์ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพื่อ แก้ปัญหาการมั่วสุมและมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน นักศึกษา ที่อาศัยตามหอพัก และบ้านเช่าต่างๆ

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

8804

เขียน

04 Dec 2005 @ 16:12
()

แก้ไข

15 Jun 2012 @ 12:26
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก