การจัดการน้ำกับความพอเพียงของชาวบ้าน

ชาวบ้านใด้น้ำมาจากใหนในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

     ชาวบ้านใด้น้ำมาจากใหนในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

วิธีการใด้มาของแหล่งน้ำ ในอดีตที่ผ่านมาแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากต้นทุนทางธรรมชาติยังสมบรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)