สรุปกิจกรรมในห้องราชการ

เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กับ รพ. บ้านตาก
สรุปห้องราชการ   วันที่ 1 ธ.ค. 2548
การปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ
การนำเสนอ :  เรื่องเล่า การใช้การจัดการความรู้ในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของหน่วยงาน   เน้น เรื่องเล่าจากผู้ปฏิบัติ  ให้เห็นบทบาท “คุณเอื้อ”  “คุณอำนวย” และ  “คุณกิจ”  และ Outcome ที่ได้จากการทำ KM    
ช่วงที่ 1 (เช้า) :  เรื่องเล่ากรมส่งเสริมการเกษตร  จังหวัดกำแพงเพชร
ช่วงที่ 2 (บ่าย) :  เรื่องเล่า รพ. บ้านตาก
ช่วงที่ 3 (บ่าย) :  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตีความ  ตอบคำถาม  KM  ของ 2 บริบท( เกษตร – รพ. )  ที่แตกต่างกัน
                หลังพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ  ช่วงเช้าห้องราชการเป็นการนำเสนอเรื่องเล่าของสำนักงานส่งเสริมเกษตร จ. กำแพงเพชร  โดยมีวิทยากร 5 คน  คือ เกษตรจังหวัด (“คุณเอื้อ”),   นักวิชาการเกษตรจังหวัด (“คุณอำนวยจังหวัด”),  นักวิชาการเกษตรอำเภอ (“คุณอำนวยอำเภอ”),   เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ที่เป็น “คุณลิขิต”   และ  ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรสวนส้ม (“คุณกิจ”)   ได้เล่าเรื่องการทำงานของตัวเองในบทบาทต่างๆ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง  โดยสำนักงานส่งเสริมเกษตรกำแพงเพชร  นั้นมีการทำ KM  กับกลุ่มเกษตรกรอยู่แล้วมานาน 4-5 ปี  เมื่อได้เรียนรู้ KM เพิ่มจากกรม (อ. ประพนธ์)  ก็ยิ่งสามารถพัฒนากระบวนการเดิมให้ดียิ่งขึ้น เป็นระบบขึ้น บทบาทชัดเจน   ในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอเรื่องเล่าของ รพ. บ้านตาก  โดยมีวิทยากร 4 คน  คือ ตัวแทน “คุณเอื้อ”,  “คุณอำนวย”,  “คุณกิจ”ของเรื่อง  CoP เบาหวาน  และเรื่อง การกำจัดขยะ  มาเล่าเทคนิคการทำงานของตัวเอง     ซึ่งหลังจากผู้เข้าร่วมประชุมได้ฟังเรื่องเล่าของทั้ง 2 หน่วยงานแล้ว   ผู้ดำเนินรายการ (คุณไพฑูรย์)  ได้นำเสนอ “คลังความรู้” ที่ “คุณลิขิต” ของห้องราชการได้ทำไว้เสนอแก่ผู้เข้าร่วมประชุม  พร้อมทั้งตีความ  และซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทน วิทยากร ทั้ง 2 หน่วยงาน (พร้อมกัน)  จากคำถามที่ผู้เข้าร่วมประชุมส่งมา (กระดาษคำถาม)   สุดท้ายเป็นการ AAR ของตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุม 2 – 3 คน และทั้งหมดทำ AAR ลงในแบบฟอร์มที่จัดไว้ (เวลาจำกัด)  
ความแตกต่างระหว่างการจัดการความรู้ของ
เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  กับ   โรงพยาบาลบ้านตาก
เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร 
โรงพยาบาลบ้านตาก
คุณเอื้อ
การเอื้อการจัดการความรู้
ผู้นำ........สนับสนุนที่อย่างที่ต้องการ(เอื้อสุดๆ......)
ทีม CKO  16 ชีวิต ( เป็นทีม)
กำหนดเป้าหมาย (KV)ชัดเจน
.....พูดจาภาษาเดียวกัน..
แบ่งปันความรู้ในองค์.......
.......เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในองค์กร  นอกองค์กร  และในชุมชน....
คุณอำนวย
บทบาทคุณอำนวยระดับจังหวัด
.....นอกจากคิดเชิงระบบ  ต้องมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม ...ฝึกปฏิบัติ   ฝึกบันทึก  
ฝึกลิขิต   ฝึกหาคำตอบ
คุณอำนวยในพื้นที่ระดับอำเภอ..... 
.......สื่อสารอย่างใร ?  ให้อยากจะทำ.....
-         พูดเรื่องใกล้ตัว
-         ถามจับประเด็น
-         สร้างบรรยากาศที่สุขและสนุก 
-         ความเป็นมิตร
...บูรณาการงานคุณภาพ.....
( HA   HPH   5ส.  ฯลฯ).....เชื่อมและสานสู่การปฏิบัติ ....
...........KM  ไม่ทำไม่รู้ ......แต่ปัจจุบัน  KM  ไม่ทำไม่ได้แล้ว .........
คุณกิจ
บทบาทคุณกิจ
......สร้างคุณค่าในงานให้มีคุณภาพ/เกิดการแข่งขัน
......วางแผนป้องกัน  แก้ไขปัญหา 
......รวมกลุ่ม  สร้างเครือข่าย
..คลังความรู้มีอยู่ในคน......ต้องหาวิธีค้นให้เผยออกมา...
.....KM  ในงานประจำ.....
.....ลดน้ำตาลในเลือดได้ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มนักปฏิบัติการดูแลตนเองในผู้เป็นเบาหวาน..........
เริ่มต้นจากเป้าหมาย........เชื่อมโยงทีมงาน..........ระดมสมอง......ร่วมเรียนรู้ในองค์/นอกองค์กร.....เผยแพร่สู่ผู้เกี่ยวข้อง
……เตาเผาขยะดีแค่ไหนไม่สำคัญเท่าการแยกขยะให้ถูกประเภท........
คุณลิขิต
บทบาทคุณลิขิต(บันทึก).........
........สู่คลังความรู้
......ทำแล้วเขียน  และเผยแพร่........
- เกิดในทุกชุมชนนักปฏิบัติ  เขียน  เผยแพร่ในองค์กรและชุมชน
ปัจจัยความสำเร็จ
......ปัจจัยสู่ความสำเร็จ.....
สร้างทีม   สายใยเชื่อมโยงเครือข่ายนักปฏิบัติ   ทำแล้วนำมาเขียน     เผยแพร่ผลงาน.........ภาคภูมิใจ
บูรณาการงานพัฒนาคุณภาพ   สร้างทีม    กำหนดเป้าหมายชัดเจน   มองภาพกว้างดั่งนกอินทรีย์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)