สรุปกิจกรรมในห้องเรียน KM 1 ธค.


ครูจัดการความรู้มืออาชีพ
ห้องเรียน KM
                วันที่  1  ธันวาคม  2548   “ตลาดนัดความรู้ กลยุทธ์และกระบวนการสร้างการเรียนรู้ :  บทบาทใหม่ของครูจัดการความรู้มืออาชีพ”
ดำเนินกระบวนการโดยใช้ Model ปลาทู
หัวปลา  (KV)      คือ   กลยุทธ์และกระบวนการสร้างการเรียนรู้ :  บทบาทใหม่ของครูจัดการความรู้มืออาชีพ
 ตัวปลา  (KS)      เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยใช้เครื่องมือ  “เรื่องเล่าเร้าพลัง”  (Storytelling)  ซึ่งให้ “คุณกิจ” 
                                ทั้ง 10  คน  คือ 
1.   อ.วิมลศรี  ศุษิลวรณ์  (โรงเรียนเพลินพัฒนา  กทม.)
2.   อ.สมควร พรอยู่ศรี  (โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา)
3.   อ.จิรัฐกาล  พงศ์ภคเธียร  (โรงเรียนสัตยาไส  ลพบุรี)
4.   อ.ทองดี  แย้มสรวล  (โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี)
5.   อ.กนกพร  ต่วนภู่ษา   (โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม สมุทรสงคราม)
6.   อ.ชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง  (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  นครปฐม)
7.   อ.รัตนา  สถิตานนท์  (โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กทม.)
8.   อ.ศิริพงษ์  สิมสีดา  (โรงเรียนบ้านกระทุ่ม  บุรีรัมย์)
9.   อ.กานดา  ช่วงชัย  (โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  เชียงราย)
10. อ.สิทธิพล  พหลทัพ  (โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร หนองบัวลำภู)
                                เล่าเรื่องความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจหรือประสบการณ์ที่ประทับใจตามหัวปลา 
                                คนละประมาณ  2-5  นาที   โดยมี “คุณอำนวย”  คือ  ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ  จากโรงเรียน
จิระศาสตร์วิทยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและสร้าง
                                บรรยากาศการเล่าเรื่องและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พร้อมทั้งมี  “คุณลิขิต”  บันทึกเรื่องเล่า
ของ “คุณกิจ”  ทั้ง 10  คน  หลังจากนั้น  “คุณอำนวย”    และ  “คุณลิขิต”  ร่วมกันถอดหรือสกัด
“ขุมความรู้”  จากเรื่องเล่าทั้ง 10  เรื่อง  นำเสนอให้ที่ประชุมได้เห็น  ต่อมาเป็นการเปิดเวที
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และสุดท้ายเป็นการ  AAR  (After  Action  Review)   โดยให้
“คุณกิจ”  พูด  AAR  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ 
ที่สำคัญ  ยังมีกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  3  คน  คือ  
1.  ดร.สมาน  อัศวภูมิ  (มรภ.อุบลราชธานี)
2.  ดร.วิโรจน์  ศรีโภคา  (ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี)
3.  นพ.ชาตรี  เจริญศิริ  (โรงพยาบาลน่าน)
ได้สรุปกระบวนการและให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการจัดการความรู้ในแต่ละช่วง  โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้ง  3  คน  ได้สรุปกระบวนการและให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในหลายประเด็น
หลายมุมมอง   และเนื่องจากผู้เข้าร่วมฟังมีสัดส่วนของภาคการศึกษาและภาคสาธารณสุข
เป็นสัดส่วนที่เท่ากัน  แต่กรณีที่นำมาเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้  เป็นเรื่อง
ของการเรียนการสอนในโรงเรียนทั้งหมด  ซึ่งอาจจะทำให้ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้มาจาก
ภาคการศึกษาไม่ทราบเนื้อหารายละเอียดมากนัก  แต่ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยเฉพาะ  นพ.ชาตรี 
เจริญศิริ  ได้ให้ข้อเสนอแนะและสรุปเน้นถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระบวนการ
จัดการความรู้ในภาพกว้าง  ที่ไม่เน้นเนื้อหา  (Content)  ในส่วนที่เป็นรายละเอียดของภาค
การศึกษามากนัก  ทำให้เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่มาจากหน่วยงานส่วนโรงพยาบาลและ
สาธารณสุขได้เกิดความเข้าใจในกระบวนการเหล่านี้มากขึ้น
                ส่วนผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์บ้างในบางช่วง  และได้
มีการตอบแบบ AAR  แทนการพูด  AAR  ในห้องประชุม  เนื่องจากเวลาค่อนข้างจำกัดและ
ผู้เข้าร่วมมีจำนวนเยอะพอสมควร  (ประมาณเกือบ 200  คน)  ซึ่งจากแบบ  AAR  ส่วนใหญ่ 
พบว่า  ต้องการมาเรียนรู้กระบวนการ KM  เพื่อนำไปใช้ในหน่วยงานหรือการทำงานของ
ตนเองต่อไป  และส่วนใหญ่ชื่นชอบและประทับใจเรื่องเล่าของ “คุณกิจ”  เพราะแต่ละเรื่องเล่า
มีความน่าสนใจ  แต่ละคนมีวิธีการในการปฏิบัติหรือการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นสำคัญ  ทำให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, การเล่าเรื่อง และ
การจัดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น  แม้ว่าส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการ
ตลาดนัดความรู้ตามแนวที่ สคส.  ใช้  หรือกระบวนการจัดการความรู้ทั้งหมดก็ตาม  แต่
ส่วนใหญ่ก็ให้ความเห็นว่า  สามารถนำกลับไปใช้กับการทำงานหรือหน่วยงานของตนเองได้ 
    
หางปลา  (KA)
                                “คุณลิขิต”  บันทึกและนำเสนอ Knowledge Assets เพื่อใช้งานต่อไป  (ดูได้จากเอกสาร Word  : Storytelling_KM1  และ Powerpoint  :  KA&CC_KM1)
หมายเลขบันทึก: 8590เขียนเมื่อ 2 ธันวาคม 2005 04:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:11 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี