คนเราทุนที่เกิดมาแล้วในโลกนี้  นับว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งในโลก 

  การศึกษาเรียนรู้ในขณะที่คนเราอยู่บนโลกกลม ๆวงรี ๆใบนี้  ก่อนอื่นเราจำเป็นต้องมีผู้แนะนำสั่งสอน 

ซึ่งเราต้องรู้จักเลือกหาค้นพบท่านผู้ทรงปัญญามีความสามารถ  ที่จะชี้แนะแนวทางให้เราได้รู้ได้เข้าใจ  เพื่อการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี 

ตลอดจนเป็นเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแก่กันและกัน  ท่านผู้แนะนำสั่งสอน  ชี้บอกทางที่ดีควรดำเนินชีวิตตามอย่างนี้ก็คือ  กัลยาณมิตร 

ซึ่งเปรียบเหมือนเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ก็ย่อมจะมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน

 

ดังนั้น  ท่านผู้ใดมีกัลยาณมิตรก็ย่อมหวังได้เสมอว่า  ผู้นั้นจักเจริญก้าวหน้าไปด้วยดี 

  เมื่อต้องการจะทำสิ่งใดเขาก็จักเจริญก้าวหน้าก่อเกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่เป็นไปในทางดีเสมอ