คณะสหเวชศาสตร์มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในที่เอื้ออำนวยต่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นระบบเดียวกับมหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคอยกำกับดูแล

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550 คณะสหเวชศาสตร์ (คลิก)