คณะสหเวชศาสตร์มีระบบและกลไกในการประกันคูภาพ คณะกรรมการโครงการพัฒนา 5ส. อย่างยั่งยืนทำหน้าที่ดำเนินการกิจกรรม 5ส.  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานย่อยเป็นประจำทุกปี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการพัฒนา 5 ส.อย่างยั่งยืน (คลิก)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549  (สห904)  (คลิก)