ถ้าค้นด้วย tag KMR  คือเข้าใน http://gotoknow.org/post/tag/kmr   ก็จะทราบข่าวเรื่องราวของวันประวัติศาสตร์นี้

         เวที KM Research เวทีแรกนี้เราเน้น ลปรร. กันเรื่องแนวคิดในการตั้งโจทย์และแนวคิดในการตอบโจทย์วิจัยเกี่ยวกับ KM    แล้วก็เลยไปเรื่องการใช้ KM เป็นเครื่องมือทำวิจัย   แล้วก็เลยไปเรื่องนักศึกษาปริญญาเอก - โท   อาจารย์ที่ปรึกษา   และหลักสูตร - สถาบันที่จัดหลักสูตรปริญญาเอก - โท

         คนเข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน   ใช้เวลา 6 - 7 ชั่วโมง  สนุกแต่โอกาส ลปรร. กันน้อยไป

         ที่ประชุมตกลงร่วมกันตั้งชุมชน (CoP) KM Research แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชุมการ 2 ด้าน   คือด้านการทำวิจัยปัจจัยต่าง ๆ ในการใช้ KM และด้านการนำ KM ไปใช้เป็นเครื่องมือวิจัย

         โดยจะ ลปรร. กันใน 2 เวที   คือเวทีเสมือน (B2B - Blog to Blog) ใน Gotoknow.org/post/tag/kmr  โดยสมาชิกทุกคนจะเล่า (หรือถาม) เรื่องราวด้าน KM Research ของตนในบันทึกในบล็อกของตนใน gotoknow.org แล้วใส่คำหลักหรือ tag ว่า kmr

         อีกรูปแบบหนึ่งของเวที   ก็เป็นเวทีพบหน้า (F2F - Face to Face) กัน 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง   หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

         คราวหน้านัดกันที่คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้  คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพ   ผอ. ของศูนย์นี้คือ รศ. ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง   นัดกันวันที่ 21 พ.ค.50  เวลา 08.30 - 16.30 น.   ผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ก็ได้   แต่ต้อง register กับคุณธวัช  หมัดเต๊ะ  ที่ [email protected] ก่อน   โดยสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยมาประชุมครั้งแรกต้องกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับต้นสังกัด  สถานที่ติดต่อ  และกิจกรรม KM Research ที่ตนทำอยู่   เราเปิดกว้างให้คนมาร่วม  แต่ต้องการผู้มาร่วมที่มีคุณภาพ   ทั้งในด้านความตั้งใจจริงและในด้านมาทั้ง share & learn  ไม่ใช่มา learn ด้านเดียวย้ำว่าสมาชิกเก่าก็ต้อง register เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2 นะครับ  แต่ไม่ต้องกรอกประวัติ   เราต้องการรู้จำนวนคนที่จะเข้าร่วม

         ประชุมครั้งที่ 1 เราตกลงกันให้ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือและถ้าจะพูดโทรศัพท์  ตกลงกันว่าให้ออกไปพูดนอกห้อง   ช่วยทำให้สมาธิของผู้เข้าประชุมดีมากครับ   ทำ deep listening ได้ง่าย   dialogue สนุก   ไม่ถูกรบกวนด้วยเสียงอื่น   ข้อตกลงนี้คงจะกลายเป็นกติกาของชุมชนนี้   เพราะเราประชุมกันแบบ KM

         ประชุมคราวหน้าเราจะประกาศรางวัล "KMR BlogStar" และแจกรางวัลกันตอนเปิดประชุม   เพื่อความครึกครื้น   โดยคณะกรรมการที่เราตั้งแล้วจะตัดสินล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ครับ   รางวัลนี้ได้แก่ blogger ที่เด่นที่สุดในรอบ 3 เดือนที่ ลปรร. เรื่องราวเกี่ยวกับ KM Research และใส่ tag ว่า KMR   คนที่ไม่ใส่ tag KMR จะไม่ได้รับการพิจารณานะครับ   และคนของ สคส. และกรรมการไม่มีสิทธิได้รับรางวัล  ซึ่งมีรางวัลเดียวในรอบ 3 เดือน

         ผลงานที่พิจารณาคือบันทึกของตนเอง   และ comment ในบันทึกของสมาชิกท่านอื่น   ไม่ใช่แค่บันทึกของตนเองนะครับ

         สมาชิกใหม่ที่เข้ามา ลปรร. โดยการเขียนบล็อกใน gotoknow.org และติดป้ายด้วยคำหลัก KMR ถือว่าได้ให้ประวัติตนเองไปแล้วโดยอัตโนมัติ   ดังนั้นเวลาลงทะเบียนเข้าประชุมเวที KM Research ครั้งที่ 2 ก็ไม่ต้องกรอกประวัติครับ

วิจารณ์  พานิช
 3 มี.ค.50