เตรียมสไลด์ presentation การประชุมเสร็จ กระโดด...แว๊บเข้ามาเขียน Blog (Gotoknow) เล่าเรื่องการผลิตบทเรียน e-Learning สู่กันฟัง  ....จากตอนที่ผ่านมา (e-Learning in MSU 2007 (1) ภาควิชาบริหารการศึกษา) ได้บอกกล่าวถึงนโยบายและแนวทางการผลิตสื่อ e-Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งเน้นการผลิตสื่อที่เป็น หลักสูตร มากกว่าลักษณะของรายวิชา และมีจุดเน้นเรื่อง ISD และ LO กันมากยิ่งขึ้น และนับเป็นปีแรกที่เป็นการทดสอบระบบ LMS ใหม่ที่กำลังติดตั้งเกือบแล้วเสร็จในเร็ววันนี้

หลังจากที่ได้ประสานงานกับคณาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษา ล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้ว  ...ในวันนี้ (8 มี.ค. 2550) นำทีมโดย ท่านรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์)  ตัวผมเอง และบุคลากรจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา (CARD) มีประเด็นที่ทาง CARD ได้เตรียมชี้แจง ได้แก่ นโยบาย แนวทางการผลิตสื่อร่วมกัน ตลอดจนเครื่องมือ บุคลากร การติดต่อประสานงาน รูปแบบของสื่อที่จะผลิต ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และจักได้เริ่มดำเนินการผลิตสื่อ e-Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 กันอย่างเป็นทางการ

วิชิต ชาวะหา
8 มี.ค. 2550