การสร้างประชาคมวิจัยเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ประสบปัญหาความไร้รัฐและความไร้สัญชาติในสังคมไทย : ภายใต้โครงการเด็กรัฐฯ เราทำอะไร ? อย่างไร ? และกับใคร ?

Archanwell
เราประสบผลสำเร็จในการสร้างประชาคมวิจัยเพื่อคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติมาตลอด ตั้งแต่ก่อนที่จะทำงานภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐ แต่ภายใต้โครงการนี้ เราก็มีมวลมิตรใหม่เข้ามาร่วมงานอย่างมากมาย และแม้โครงการเด็กไร้รัฐสิ้นสุดลงแล้ว มวลมิตรจำนวนมากก็ยังทำงานร่วมกับเรา

        ในการสร้างประชาคมวิจัยเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ประสบปัญหาความไร้รัฐและความไร้สัญชาติในสังคมไทย เราให้ความสำคัญกับกิจกรรม ๓ ลักษณะ กล่าวคือ

(๑)ตามหาตัวเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ประสบปัญหาความไร้รัฐและความไร้สัญชาติในสังคมไทย http://gotoknow.org/blog/msa-by-law/50344

(๒)การระดมสมองเพื่อสร้างประชาคมวิจัยและพัฒนา http://gotoknow.org/blog/msa-by-law/51057  

(๓)การทักทอเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา               http://gotoknow.org/blog/msa-by-law/51062

          เราประสบผลสำเร็จในการสร้างประชาคมวิจัยเพื่อคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติมาตลอด ตั้งแต่ก่อนที่จะทำงานภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐ แต่ภายใต้โครงการนี้ เราก็มีมวลมิตรใหม่เข้ามาร่วมงานอย่างมากมาย และแม้โครงการเด็กไร้รัฐสิ้นสุดลงแล้ว มวลมิตรจำนวนมากก็ยังทำงานร่วมกับเรา   

---------------------------------------------------------

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

---------------------------------------------------------  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Archanwell#Stateless&Nationalityless

บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)