1 มีค.50 ช่วง 14.00-16.00 น.มีการนำเสนอผลการศึกษาสถานะสุขภาพ ภายหลังการตรวจสุขภาพประจำปีและการดูแลตนเองของบุคลากรสถาบันบำราศนราดูรโดยเน้นเรื่องเบาหวานและความดัน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคกับสถาบันบำราศนราดูร  ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคลากรที่อายุ35 ปีเมื่อเดือนมีค.49 ประกอบกับผลการตรวจสุขภาพประจำปีช่วงพย.-ธค.48 นพ.ปณิธี  ธัมมวิจยะ เป็นผู้ศึกษาและนำเสนอในวันนี้ ซึ่งถือเป็นโครงการในเฟรส1

ทีมจากสำนักระบาดวิทยาจากด้านหน้าขวา 5 ท่าน

ทีมบำราศฯนำทีมโดยท่านผอ. นพ.ประสงค์ และคุณเยาวรัตน์ อินทอง หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล นพ.วิศิษฐ์ นพ. อรุณ

มีจนท.กรมควบคุมโรคเข้าร่วมอีก 2 ท่านจะเกี่ยวข้องในโครงการเฟรส2

ส่วนผลและบทเรียนรู้จะนำมาเสนอต่อไปค่ะ