การเรียนรู้อะไรก็ตามเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนรู้จะต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้นั้น  ๆ  ซึ่งอาจจะเป็นการประเมินตนเองโดยตนเองหรือการประเมินโดยคนอื่น ส่วนการประเมินจะเที่ยงตรงหรือไม่คงต้องดูที่เครื่องมือ  วิธีการที่ใช้ในการประเมิน  มนุษย์จะต้องเรียนรู้วิธีการเรียนรู้  เพื่อจะได้รู้และเข้าใจในสรรพสิ่งอีกมากมายจนกว่าว่ามนุษย์จะรู้และเข้าใจในตัวตนเอง  และรู้ว่าตนเองอยู่ในสถานะเช่นไร