1. การบริหารการศึกษาต้องสอดคล้องและตอบสนองต่อ
นโยบายและความต้องการของระบบการศึกษาไทย
(relevance)
2. กระบวนการบริหารต้องมีประสิทธิภาพ (efficiency)
ได้ประสิทธิผล (effectiveness)
3. ทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส (transparency) และมีเหตุผล
(reasonableness)
4. มีผู้รับผิดชอบผลการบริหาร (accountability)