Competency and Human Behavior ( ๒ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แบบประเมินที่ใช้พฤติกรรมกำหนดระดับ

Competency and Human Behavior (๒)

 ตัวอย่างการประเมินอีกอย่างที่น่าสนใจ และ น่าจะนำมาใช้ในศูนย์บริการวิชาการ เพื่อให้เกิดการ เรียน รู้ในการประเมินรอบนี้ เพื่อพิจารณา พฤติกรรมในการทำงาน มีชื่อย่อ ว่า BARS ซึ่งมีคำเต็มว่า Behaviorally Anchored Rating Scale โดยกำหนดระดับดังนี้ครับ

 ระดับ ๑ แสดงความพยายามทำงานให้ดี เช่น พยายามทำงานให้ดี และ ถูกต้อง มานะ ขยัน หมั่นเพียร ตรงเวลา รับผิดชอบในงาน ส่งงานได้ตามเวลา
 ระดับ ๒ สามารถทำงานได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น กำหนดเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี ทำงานได้ตามผลงานที่กำหนดไว้ มีความละเอียด รอบคอบ ตรวจตราความถูกต้องของงาน เพื่อให้งานมี คุณภาพ(ตามที่กำหนดร่วมกันไว้)
 ระดับ ๓ สามารถทำงานได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ปรับปรุงวิธีการทำงานได้ดีขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการเสนอ ทดลองวิธีการทำงานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ได้(ร่วมกัน) กำหนดไว้
 ระดับ ๔ สามารถพัฒนาวิธีการทำงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และ แตกต่างอย่างที่ไม่มีใครเคยทำได้มาก่อน เช่น การกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย ( คงเหมือน กพร รอบแรกครับ) และเป็นไปได้ยาก เพื่อให้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด ทำการพัฒนาระบบวิธีการทำงาน
 ระดับ ๕ สามารถตัดสินใจได้ แม้มีความเสี่ยง เพื่อให้องค์การ หรือ องค์กร บรรลุเป้าหมาย (ไม่ใช่ทำแต่ องค์ กู ครับ) เช่น การตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลได้ ผลเสีย อย่างชัดเจน และ ดำเนินการ เพื่อให้ภาครัฐ และ ประชาชน ได้ประโยชน์ศุงสุด บริหารจัดการ และ ทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ต่อภารกิจของหน่วงานตามที่วางแผน (ร่วมกันไว้ )

 ครับการวางแผน ต้องคำนึงถึง Function คือ หน้าที่ของเรา Area พื้นที่ที่เรารับผิดชอบ และ Agenda คือ ยุทธศาสตร์ ของชาติ กระทรวง หน่วยเหนือ ด้วยครับ

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)