การจ่ายเงินค่าเทอมและการเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรโรงเรียนสาธิต มมส.

การเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรสำหรับบุคลากรที่มีบุตรเรียนโรงเรียนสาธิต มมส.ทั้ง 2 แห่ง

จากที่ได้มีการประชุมหารือกันในวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2550 โดย มี

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ได้หารือเกี่ยวกับการชำระเงินค่าเทอม

และการเบิกเงินสวัสดิการของบุคลากรที่มีบุตรเรียนที่โรงเรียน

สาธิตและมีมติแล้วเสนออธิการบดีอนุมัติเรียบร้อยแล้วตลอดนำ

เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยเรียบ

ร้อยแล้ว ขอสรุปได้ดังนี้ 

1.       การชำระเงินค่าเทอมของบุตรบุคลากรที่เรียนโรงเรียนสาธิตฯ ทั้ง  2  แห่ง ให้ชำระค่าเทอมที่โรงเรียนสาธิต โดยให้ชำระค่าเทอมเต็มจำนวน ซึ่งเดิมบุคลากรจะชำระในส่วนที่เบิกไม่ได้ ส่วนที่เบิกได้ให้โรงเรียนสาธิตฯจะดำเนินการเบิกเองจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย แต่ปัจจุบันนี้กระทรวงการคลังออกระเบียบมาใหม่การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำมีสิทธิเบิกเงินจากงบประมาณแผ่นดินได้ เพื่อการประหยัดงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จึงปรับเปลี่ยนการชำระเงินและการเบิกเงินสวัสดิการต่อไป

2.       บุคลากรที่ชำระค่าเทอมเต็มจำนวนแล้ว สามารถนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกได้ทันทีที่กองคลังและพัสดุ ในช่องให้บริการเงินสดย่อย3.       พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เบิกเงินจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย มีสิทธิเบิกได้ดังนี้3.1    โรงเรียนสาธิตประถมฯ  ทุกระดับ  เบิกได้  4,500.-บาท/ภาคเรียน3.2    โรงเรียนสาธิตมัธยมฯ  ม. ต้น  เบิกได้  6,900.-บาท/ภาคเรียน  ม.ปลาย เบิกได้  7,200.-บาท/ภาคเรียน4.       ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ให้เบิกเงินจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยและเงินงบประมาณแผ่นดิน ได้ดังต่อไปนี้4.1    โรงเรียนสาธิตประถมฯ ทุกระดับ  เบิกได้  4,500.-บาท โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้

ระดับอนุบาล   เบิกจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  2,175.-บาท/ภาคเรียน      เบิกจาก

                           เงินงบประมาณแผ่นดิน  2,325.-บาท/ภาคเรียน 

ระดับประถม   เบิกจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 2,900.-บาท/ภาคเรียน      เบิกจาก

                           เงินงบประมาณแผ่นดิน  1,600.-บาท/ภาคเรียน                                       4.2  โรงเรียนสาธิตมัธยมฯ  ม.ต้น เบิกได้ 6,900.-บาท/ภาคเรียน ม.ปลาย เบิกได้  7,200.-บาท/ภาคเรียน  โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้

ระดับมัธยมต้น  เบิกจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  4,950.-บาท/ภาคเรียน   เบิกจาก

                              เงินงบประมาณแผ่นดิน  1,950.-บาท/ภาคเรียน

ระดับมัธยมปลาย  เบิกจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 5,250.-บาท/ภาคเรียน  เบิกจาก

                             เงินงบประมาณแผ่นดิน  1,950.-บาท/ภาคเรียน                                 5.    เมื่อชำระเงินค่าเทอมที่โรงเรียนสาธิตทั้ง  2  แห่ง ให้ขอประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อนำมาแนบในการเบิกเงินด้วย  สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ให้ถ่ายเอกสารใบเสร็จรับเงิน ให้สำเนาถูกต้อง โดยต้นฉบับเบิกเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดิน สำเนาใบเสร็จรับเงินเบิกเงินจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม6.     แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร ให้ใชแบบ ฟอร์ม แบบ สธ 004  สำหรับการเบิกเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แบบฟอร์ม แบบ 7200  สำหรับการเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินให้หัวหน้าหน่วยงานเซ็นรับรองในแบบฟอร์มมาด้วยทุกครั้งที่นำมาเบิกเงินที่กองคลังและพัสดุ  มิฉะนั้นจะให้กลับไปเซ็นรับรองมาก่อนจึงจะได้รับเงิน

7.       สำหรับเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่มีบุตรเรียน 

อยู่ โรงเรียนสาธิตประถมฯ สามารถนำใบเสร็จรับเงินภาคเรียน

ที่  1/2549 และภาคเรียนที่  2/2549  มาเบิกเงินงบประมาณแผ่น

ดินได้ ที่กองคลังและพัสดุภายในวันที่  31  พฤษภาคม  2550 เท่า

นั้น หลังจากนั้นจะไม่สามารถนำมาเบิกเงินได้

8.       การเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตรให้เบิกเงินสวัสดิการได้ใน 

ช่วงการเปิดภาคเรียน  ถ้ายังไม่เปิดภาคเรียน แต่มีการชำระเงินค่า

เทอมไปก่อนแล้ว จะต้องรอการเปิดภาคเรียนจึงจะสามารถ                               นำมาเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ (Tags)#test

หมายเลขบันทึก: 81291, เขียน: 01 Mar 2007 @ 09:48 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

ขอบคุณค่ะ คุณจักริน  มาแต่ละครั้งเต็มแน่นด้วยสาระด้านการเงินการคลังจริงๆเลยคนนี้  แต่พี่หนิงคงไม่มีโอกาสได้ใช้สิทธินี้หรอกค่ะ  ^__*

คนเดือดร้อน
IP: xxx.181.31.44
เขียนเมื่อ 

ทำไมยุ่งยากจังเลย ทำเหมือนเดิมดีแล้ว แบบนี้คนมีลูกเยอะคงต้องหาเงินสำรองค่าเทอมเพิ่มอีก เฉพาะค่าอาหาร ค่าที่พักก็แย่พอแล้ว มหาลัยมีให้ยืมสำรองจ่ายค่าเทอมก่อนไหม บอกตรงๆเดือดร้อนครับ

จักริน
IP: xxx.28.35.245
เขียนเมื่อ 

ดีครับพี่หนิง ขอบคุณครับพี่

สาว
IP: xxx.47.166.81
เขียนเมื่อ 

ค่าคอมเรียนคอมสามารถเบิกได้หรือไม่

เบิกเงิน
IP: xxx.26.155.71
เขียนเมื่อ 

ถ้าเบิกไม่ได้ม.4ต้องเสียค่าเทอมเท่าไหร่