• วันนี้อ่านข้อปรึกษาของท่าน อาจารย์ หมอวิจารณ์  ที่ได้รับเชิญจาก สกอ. เพื่อไปเป็น "วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การจัดการความรู้เพื่อการบริหารอุดมศึกษา"  ในโครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 17"   ในวันที่ 22 มี.ค.50 ที่ ขอปรึกษา รศ. มาลินี ธนารุณ ว่า "ไม่บรรยาย" อย่างไรดี ในเวลา 3 ชั่วโมง
 • รศ. มาลินี  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มน. ก็เสนอโดยดัดแปลงจากข้อเสนอของท่านอาจารย์ เป็นดังนี้ครับ
  • กล่าวนำ (โดยท่านอาจารย์)      ๑๐ นาที
  • ฉายวีซีดี การจัดการความรู้ในโรงพยาบาลบ้านตาก                 ๒๕ นาที
  • แต่ละคนเขียนสรุปในกระดาษว่า KM คืออะไรใช้อย่างไร เอามาใช้ในการบริหารงานอุดมศึกษาของตนได้อย่างไร  ๕ นาที
  • พัก coffee break             ๑๐ นาที
  • แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ร่วมกันตีความ และ ลปรร. (จากที่แต่ละคนเขียน)    ๖๐ นาที
  • นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม       ๔๐ นาที
  • สรุป - ตอบข้อซักถาม            ๓๐ นาที
  • รวม                              ๑๘๐ นาที
 • นี่คือตัวอย่างการ จัด KM-workshop จากมือโปรของเมืองไทย  ว่า KM-workshop สามารถทำได้ในเวลาเพียง 3 ชั่วโมง ไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากมายเหมือนที่หลาย ๆ คนคิด