ทบทวนงานประจำ 22. : 26 ก.พ. - 2 มี.ค. 50

26 ก.พ. 50

   - ประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 4/50

27 ก.พ. 50

   - ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 4/50


28 ก.พ. 50

   - ประชุมการพิจารณาเลื่อนขั้น ครั้งที่ 1 ของข้าราชการ
   - ประชุมสภาข้าราชการ

1 มี.ค. 50

   - สรุปเรื่องของสภาข้าราชการ
   - จัดทำร่างคำสั่งโครงการฯ ร่วมกับอบจ. 
   - ทำเรื่องเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำคณะ

2 มี.ค. 50

  - แจ้งเวียนเรื่องขอมติของกรรมการสภาข้าราชการฯ
 -  ทำเรื่องเปลี่ยนลายมือชื่อเจ้าของบัญชีกองทุนสนับสนุนการศึกษา
    แก่นิสิต
 -  ทำเรื่องแจ้งเวียนการซ้อมเชียร์ / ระเบียบการแข่งขันกีฬา
 -  ประชุมเรื่องการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#งานประจำ

หมายเลขบันทึก

81209

เขียน

28 Feb 2007 @ 18:55
()

แก้ไข

15 Apr 2012 @ 01:39
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก