19 ก.พ. 50 

   - ทำบันทึกขอเชิญประชุมกรรมการประจำคณะ
   - จัดเตรียมวาระการประชุม
   - ทำเรื่องติดตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 50

21 ก.พ. 50

   - ทำเรื่องโอนเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาด และ ค่าจ้างพนักงาน
      รักษาความปลอดภัย
   - ทำเรื่องรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
     งบประมาณ พ.ศ. 2549

22 ก.พ. 50

   - ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักงาน


23  ก.พ. 50

   - ทำเรื่องขออนุมัติโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Acute MI ......
      ของภาควิชาเทคโนฯ