สัมมนาคุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจแกนนำ

negtawan
อำเภอปากพนัง ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง และภาคีเครือข่ายร่วมสัมมนาคุณเอื้ออำเภอ คุณเอื้อตำบล คุณอำนวยอำเภอ คุณอำนวยตำบลและคุณกิจแกนนำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ปี 2550 ซึ่งมีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ 51 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุมท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอปากพนัง

 

เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2550  อำเภอปากพนัง ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง ภาคีเครือข่าย ร่วมสัมมนาคุณเอื้ออำเภอซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ จำนวน  13 หน่วยงานราชการ (ซึ่งบางหน่วยงานนอกเหนือจากหน่วยงานหลักแล้วก็ยังมีคุณเอื้อน้องใหม่ที่พร้อมใจจะร่วม KMในครั้งนี้ด้วย )คุณอำนวยอำเภอ และคุณเอื้อตำบล จำนวน 34  คน  คุณเอื้อตำบลประกอบด้วย กำนันประจำตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุมท้องถิ่นสัมพันธ์  อำเภอปากพนัง    การจัดการสัมมนาในวันนี้นายวิมล  วัฒนา  ผอ.ศนจ.นศ.  ให้เกียรติมาเป็นประธาน  พร้อมรองฯเกษร  ธานีรัตน์  อ.อารีย์  เปียศรี อ.วิไลวรรณ  ดาราพงค์ ทีมงาน KM  ศนจ.นศ.ได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน                  

ในการสัมมนานายวิมล  วัฒนาได้กล่าวถึงกรอบความคิดของการจัดการความรู้  เป้าหมายการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาคน  พัฒนางาน  พัฒนาองค์กร  และได้พูดถึง

หัวใจสำคัญของ KM 

 1. ไม่ทำไม่รู้ ไม่รู้ต้องทำ ทำแล้วเห็นจริง
 2. จะต้องทำให้เนียนอยู่ในงานประจำ ไม่แยกออกจากงาน
 3. ทำให้ง่าย ทำเลยไม่ต้องคิดว่าเป็นเรื่องยาก
 4. ทำให้รู้ว่าต้องทำอย่างไร
 5. ทำให้รักสมัครใจ เต็มใจอยากทำ ทำแล้วต้องมีใจรัก ทำด้วยความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น
 6. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก
 7. เน้นการกระตุ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

  หลังจากนั้นก็ให้แนวคิด "การจัดการความรู้"ให้เชื่อมโยงกัน เข้าถึงความรู้ นำความรู้ไปปรับใช้ เรียนรู้ยกระดับได้รู้ รวบรวมจัดเก็บความรู้ มีใจแบ่งปัน  เรียนรู้ร่วมกัน  สร้างยกระดับความรู้และนำไปใช้วัฎจักรการจัดการความรู้จะเกิดความรู้ไม่สิ้นสุด  และผอ.วิมล  วัฒนาได้กล่าวถึง

บัญญัติ 10  ประการพัฒนางาน กศน.

 1. สร้างวัฒนธรรมใหม่
 2. สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
 3. สร้างความรู้ในการทำงาน
 4. เรียนลัดจากการศึกษาดูงาน
 5. สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยยุทธศาสตร์เชิกบวก
 6. จัดพื้นที่หรือเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เวทีเสมือนจริง"
 7. พัฒนาคน
 8. ระบบให้คุณให้รางวัล
 9. หาเพื่อนร่วมทาง แนวร่วมในการทำงานร่วมกัน
 10. จัดทำขุมความรู้ บันทึกความรู้

หลังจากผอ.วิมล  วัฒนาได้ให้ข้อคิดและแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้แล้ว จากนั้น อ.ชมภู  ชุตินันทกุล ครู ศนจ.นศ.ได้พูดคุยถึง"โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน"โดยอาศัยKM เป็นเครื่องมือและเป้าหมายสุดท้าย ชุมชนอินทรีย์   และได้พูดถึงคณะทำงานที่มีหน้าที่ให้การช่วยเหลือ 

คุณเอื้ออำเภอ / คุณเอื้อตำบล   

สนับสนุนการทำงานในพื้นที่ ช่วยเหลือเพื่อให้การขับเคลื่อนไปได้ใช้วิธีการจุดไฟในใจให้สามารถรับฟังได้  การจัดบรรยากาศในชุมชน เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปลี่ยนจากคุณอำนาจเป็นคุณอำนวย  และเชื่อมระหว่างหน่วยงาน  กิจกรรมในการจัดเวทีและสามารถหนุนเสริมอย่างไรให้ตรงกับบทบาทของหน่วยงานของตนเอง  คุณอำนวย  อำนวยให้เกิดวงเรียนรู้ผลักดันให้เกิดกิจกรรมในชุมชน เป็นสื่อกลางระหว่างทีม สร้างและกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ สร้างเวทีและเครือข่าย เป็นผู้สร้างให้เกิดทัศนคติที่ดี มีส่วนร่วมและผลักดันในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย ความคาดหวัง และจากการสัมมนาในครั้งนี้อ.ชมภู  ได้มี เคล็ดลับมาฝากคุณอำนวยด้วย ซึ่งเป็นหลักการเรียนรู้แบบสมดุล(เห็นอ.ชมภูบอก) "ต้องรู้ชาวบ้านชอบเรื่องอะไร ไม่ชอบเรื่องอะไรทำให้ถูกใจ"

 1. ใช้ความคิด เป็นเรื่องของใจ (Head) 

2. สนุกสนาน (Heart)

3. ลงมือทำ (Hand)

จะทำเรื่องใดก็ได้ตามความต้องการและความสนใจของชุมชนและองค์กร และก่อนจากจบการสัมมนาในภาคเช้าวันนี้สุด  อ.ณัฐชยาน์  นุ่นทอง ครู ศบอ.ปากพนัง ได้พูดเสริม การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ทุกหน่วยงานได้จัดกิจกรรมเป็นตัวบ่งบอกทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย 

นายวิมล  วัฒนา ผอ.ศนจ.นศ.ประธานในการสัมมนาคุณเอื้อ

เป้าหมายและกรอบนโยบาย การจัดการความรู้

อ.ชมภู  ชุตินันทกุล ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานของ

คุณเอื้ออำเภอและคุณเอื้อตำบล 

กิจกรรมการจัดการความรู้และการให้การเกื้อหนุนจากคุณเอื้อ

มอบเอกสารการจัดการความรู้ 

จำนวน  40  หมู่บ้านนำร่องแก่ห้วหน้าส่วนราชการ

ทำหน้าที่คุณลิขิตอำเภอในการจดบันทึก

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คุณเอื้ออำเภอ คุณเอื้อตำบล

คุณกิจแกนนำตัวแทนหมู่บ้านละ 1 คน พร้อมคุณอำนวยตำบล

การจัดการความรู้โดยใช้โมเดลปลาทูตามบทบาทหน้าที่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบหมายภารกิจ

ในการจัดทำแผนเวทีชุมชน

แยกกลุ่มเป็นรายตำบลเพื่อจัดทำแผนในการจัดเวทีชุมชน

กิจกรรมคุณกิจแกนนำร่วมจัดทำแผนคุณอำนวยตำบล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอปากพนัง

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#คุณเอื้อ

หมายเลขบันทึก: 79758, เขียน: 20 Feb 2007 @ 23:38 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)